گریلاهای ی.ژ.آ ستار: ما با مقاومت به رنج مردم خود پایان خواهیم داد

گریلاهای ی.ژ.آ ستار فراشین زاگرس و آرژین دستان باکور از شور و نشاط نوروز 2023 گفتند و اشاره کردند که می خواهند شایسته مقاومت آتش نوروز در کوه های کوردستان باشند.

جشن نوروز در کوردستان، ترکیه، خاورمیانه و سراسر جهان با شور و شوق برگزار شد. گریلاهای ی.ژ.آ ستار، فراشین زاگرس و آرژین دستان باکور جشن نوروز 2023 را با ANF ارزیابی نمودند.

فراشین زاگرس بر اهمیت نوروز برای مردم کورد تاکید کرد و اظهار داشت که سال 2023 را با روحیه مقاومت نوروزی آغاز کردند. فراشین زاگرس با یادآوری اینکه مردم کورد در طول تاریخ همواره با رهبری کاوه معاصر در مقابل ضحاکان ایستاده اند، گفت: خلق کورد بیش از پیش به مبارزه و مقاومت در نوروز پایبند بوده و ما نیز پیمان می دهیم که در این نوروز مبارزات خود را افزایش دهیم.

'ما می خواهیم آتش نوروز را شعله ورتر کنیم'

گریلا فراشین زاگرس با بیان اینکه مردم کوردستان با دادن بهای فراوان به این مرحله رسیده اند، ادامه داد: این مبارزه برای آزادی؛ با مظلوم، رخشان، روناهی و بریوان رشد کرده و وسیع تر خواهد شد. برای افروختن آتش نوروز در کوه های کوردستان می خواهیم در همه کوه های ک.ردستان شایسته این مبارزه باشیم.

فراشین زاگرس با تاکید بر تاثیر زلزله باکور کوردستان بر امیدها و انتظارات خود از نوروز گفت: همانطور که مشخص است در یک شرایط مبارزاتی مهم قرار داریم. مردم ما از زلزله رنج و  خسارات زیادی دیده اند. ما هم پیمان می بندیم با مقاومت خود رنجهای خلقمان را التیام دهیم. ما یک بار دیگر نوروز را به خلق خود تبریک می گوییم.

"ما میراث تاریخی نوروز را ادامه خواهیم داد"

آرژین دستان باکور در ابتدای سخنان خود نوروز را به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و هم سنگرانش تبریک گفت. گریلا دستان باکور نوروز را عامل شور و شورش دانست و گفت: نوروز در اصل؛ روح شورش و مقاومت است. ما جوهر این میراث تاریخی را ادامه می دهیم. ما در نوروز پرانرژی و هیجان زده ایم.

گریلاها در همه کوههای کوردستان مبارزه می کنند

دستان باکور با بیان اینکه گریلاهای آزادی کوردستان امروز در همه کوههای کوردستان می جنگند، پیام نوروزی خود را با این جمله به پایان رساند: نوروز را با آتش مظلوم، زکیه، رخشان، روناهی و بریوان جشن می گیریم. کار و مبارزه آنها پایه مقاومت روزافزون ما را تقویت می کند. ما به عنوان پیروان این مقاومت، همیشه آماده پایان دادن به اشغالگری و ناعدالتی هستیم.