هشتادوسه بار دستگیری و بیش از دویست بازجویی

عایشه گوکهان سخنگوی جنبش زنان آزاد که در چارچوب بازجویی‌های آغاز شده در مردین بازداشت و بازجویی شده بود اظهار داشت تا کنون ۸۳ بار بازداشت و بیش از ۲۰۰ بار مورد بازجویی قرار گرفته است.

عایشه گوکهان، سخنگوی جنبش زنان آزاد  در ۳۰ اکتبر ٢٠٢٠ در چارچوب بازجوییهای گسترده‌ای که در مردین اغاز شده است، بازداشت شد.

گوکهان به دلیل بازجویی وی در سال ۲۰۱۴ در منزلش در آمد دستگیر شد. همراه با وی ۱۳ نفر دیگر نیز دستگیر شدند. بعد از بازداشت وی نیروهای امنیتی گوکهان را به مردین انتقال دادند.

سخنگوی جنبش زنان آزاد ظرف ۵ سال گذشته تا کنون ۸۳ بار دستگیر شده و به اتهام عضویت در سازمان، در شهرهای مختلف کوردستان و ترکیه ۵ پرونده برای وی بازگشایی شده است.

در رابطه با زمانیکه وی شهردار نصیبین بوده است، دویست پرونده نیز برای وی گشوده شده است. در شهرهای آمد، دیلوک نیز چهار پرونده برای سخنگوی جنبش زنان آزاد گشوده شده است. بازجویی‌ها از وی از سوی داگاه جرایم کیفری شعبه ۹ آمد نیز پیگیری می‌شوند. احتمال داده می‌شود که پرونده گوکهان با پرونده‌های دیگر تجمیع شوند.

منبع: jinnews