جنبش انقلابی متحد زنان: شهدای زن روشنی بخش مسیرمان هستند

جنبش انقلاب متحد زنان از شهدای زن یاد کردە و اعلام نمود: آنها با اراده و عمل خود راه ما را روشن می کنند. ما مبارزه آنها را بە پیروزی خواهیم رساند.

شورای عمومی این جنبش بیانیه ای کتبی صادر کردە و گفت: ساکینه جانسیز (سارا)، فیدان دوگان (روژبین)، لیلا شایلمز (روناهی)، مرال یاکار (کینم)، لاله چولاک، سِوی دمیر، پاکیزه نیر و فاطما اویار که جنگیدند، راهنمای مقاومت قهرمانانه بودند، ما در سالگرد شهادتشان با احترام از آنها یاد می کنیم. انتقامی که از دولت اقتدارگرا و فاشیستی خواهیم گرفت، تاریخی خواهد بود. در واقعیت نظام سرمایه داری مردسالار، آزادی و برابری را نمی توان خود به خود به دست آورد. راه مبارزه، برخوردی که نشان داده شد، سخنانی که گفته شد و اقداماتی که انجام شد، باید علیه نظام ظالم مردسالار باشد. وقتی انسان در این مسیر زن باشد، دلایل مبارزه، پیروزی بر موانع و مشکلات بیشتر میشود. نه تنها بر نیروهای نظام سرمایه داری امپریالیستی، بلکه باید بر سنت های سلطه مردانه و تبعیض جنسیتی اجتماعی نیز غلبه می شد. با انقلاب پرشور خود در این راه قدم میزدند و با مرگ روبرو میشدند، دریغ نمیکردند، میجنگیدند، پرچم را به اهتزاز درمیآوردند، برای رهایی جامعه هر کاری میکردند. هوال مارال یاکار (کینم) از اولین زنان انقلابی جنبش انقلابی ترکیه و از اولین شهدای زن است کە در ٢٥  دسامبر ۱۹۷۳ با مقاومت شرافتمندانه خود در استانبول به شهادت رسید.

پس از سه سال، ساکینه جانسیز که یکی از اولین زنان انقلابی جنبش آزادی کوردستان است، مبارزات خود را آغاز نمود. پس از برداشتن  اولین قدم هایش وارد زندان شد. بر صورت سلندا تف کرد. او در زندگی انقلابی ۳۷ساله خود که بیانگر مبارزه برای آزادی زنان است، منبع قدرت مقاومت در زندان، اراده گریلا در کوهستان و انقلاب در مبارزه اجتماعی شد. فیدان دوغان (روژبین) و لیلا شایلمز (روناهی) در ۹ژانویه ۲۰۱۳ به همراه همراهانشان در پاریس با همکاری سازمان اطلاعات ترکیه و اطلاعات فرانسه به قتل رسیدند. آنها با عقاید و باورهای مترقی خود راه را هموار کردند و با شجاعت قدم برداشتند. آگاهی رادیکال، سازماندهی قوی و اقدامات مؤثر در مبارزه با شخصیت ضد انقلابی سرکوبگران داشتند. در ۸ ژانویه ۲۰۰۲، لاله چولاک بدن خود را به موضع مقاومت تبدیل کرد و به کاروان جاویدان پیوست.سه وی دمیر پاکیزه نیار و فاطما  اویار ، آنها با جان خود برای آزادی مردم، مقاومت مردم کورد را به سمت خودگردانی سوق دادند. این سه زن انقلابی کورد در ۳ ژانویه ۲۰۱۶ در سیلوپی به کاروان جاودانه پیوستند.

در روزهای سخت و نامطمئن با قدرت تصمیم گیری و اجرای خود مبارزه کردند. مبارزه آنها ماهیت کاری را که در همه مواضع مقاومت، در میان مردم، در زندانها، در کوهها و شهرها انجام دادند، مشخص کرد. آنها رزمندگان حرف و عمل انقلابی بودند. به دنبال آنها، ما به عنوان زنان انقلابی، زنجیرها را میشکنیم و بیشتر و بیشتر رشد میکنیم. ما با روحیه و حرف و مقاومت زنان به سمت انقلاب زنان پیش می رویم. ما از رفقای زن انقلابی خود که در ژانویه جان باختند با احترام و عشق و اشتیاق یاد می کنیم. ما با همه شهدا و همرزمان انقلاب قول خود را تکرار می کنیم که مبارزه را به سمت موفقیت پیش خواهیم برد.