کویستان داوودی زن مبارزی از جنس کوهستان بود و بلندای فریاد آزادیخواهانه‌اش به قامت کوهستان می‌ماند

صفحات تاریخ کوردستان از مبارزات بی وقفه‌ی زنان و پیشاهنگی‌شان برای جامعه، مملو است.

صفحات تاریخ کوردستان از مبارزات بی وقفه‌ی زنان و پیشاهنگی‌شان برای جامعه، مملو است. زنان کورد در زمان‌های گوناگون «تاریخ مقاومت» را به نگارش درآوردند و فرهنگ «مبارزه‌ی بی امان تا رسیدن به پیروزی» را در جامعه نهادینه سازی کردند. آنان به پیشاهنگانی مبدل شدند که نه تنها کوردستان، بلکه کل ایران، خاورمیانه و جهان را تحت تاثیر قرار دادند. انقلاب « ژن ژیان ئازادی» و برساخت مدرنیته‌ی دموکراتیک در سراسر کوردستان، به پیشاهنگی زنان کورد صورت گرفته و حضورشان درمیدان مبارزه، موجب استمرار مبارزات گشته است. کویستان داوودی، نیز از جمله‌ی زنان پیشاهنگی بود که مبارزه، معنای خاصی به حیاتش بخشیده بود.

کویستان داوودی زن مبارزی از جنس کوهستان بود و بلندای فریاد آزادیخواهانه‌اش به قامت کوهستان می‌ماند. او در خانواده‌ای میهن دوست به دنیا آمد که ستمگری شاه و ولایت مطلقه‌ی فقیه را به خوبی درک و لمس کرده بودند، از همینرو نیز مبارزه را در برابر نظام پیرسالار و مردمحور ایران، مبنا قرار دادند. کویستان نیز، همچون خانواده‌اش، مبارزه را تنها راه رهایی از مرزهای ساختگی حاکمیت و تعاریف از پیش تعیین شده‌اش دانست. مبارز زنی که تنها به شرق کوردستان محدود نماند و در راه اتحاد ملی گام های فراوانی برداشت. او از تاثیر اتحاد زنان برای دستیابی به آزادی سخن می‌گفت و در همین راستا سال‌های فراوانی با حضور در کنگره ملی کوردستان، با گسترش ارتباط با زنان دیگر، سعی در انعکاس مبارزه‌ی زنان کورد به جهانیان را داشت.

در همین راستا جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان «کژار»، درگذشت زن مبارز کورد « کویستان» را به خانواده، جامعه‌ی کوردستان و همه‌ی زنان مبارز تسلیت گفته و بر مبارزه‌ی بیش از پیش زنان به منظور صیانت از مبارزه و فعالیت‌های زنان مبارزی همچون کویستان داوودی تاکید می‌ورزد، زیرا که صدای کویستان، صدای انقلاب ژن ژیان ئازادی است.

جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان- کژار

27.1.2023