ناگهان آکارسل با شعار ژن، ژیان، آزادی بە خاک سپردە شد

ناگهان آکارسل عضو مرکز پژوهشهای ژنولوژی با شعار ژن، ژیان، آزادی در زادگاهش بە خاک سپردە شد.

ناگهان آکارسل روزنامەنگار و عضو مرکز پژوهشهای ژنولوژی در ٤ اکتبر در سلیمانیە ترور شد. جنازە آکارسل صبح روز گذشتە بە بیمارستان شهر قونیە رسیدە و بعد انجام مراسم قانونی، حوالی ظهر پیکر وی بە روستای گلیازی- خلیکان کە در آنجا متولد شدە بود، انتقال یافتە و از آنجا نیز بر دوش زنان بە آرامستان این روستا منتقل شد.

ما مبارزە خود را دامە میدهیم

در زمان بە خاک سپردن پیکر ناگهان آکارسل، نظامیان تلاش کردند تا اجازە ندهند از تصاویر آکارسل در مراسم تشییع استفادە شود، اما با مقاومت زنان روبرو شدند. در زمان بە خاکسپاری آکارسل، سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلقها، عایشە آجار باشاران سخنرانی کردە و گفت: ما و ناگهان یکی هستیم، ناگهان را ترور کردەاند، اما بە عنوان یکی از رفقای ما، میراث وی برای ما بە جا ماندە و تا آخرین نفس مبارزە را ادامە میدهیم.

علیرغم محاصرە نیروهای پلیس، زنان با سر دادن شعارهای ژن، ژیان، آزادی پیکر ناگهان آکارسل را بە خاک سپردند.