پروین بولدان: لغو کنوانسیون استانبول ادامه کودتاهای ترکیه است

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در خصوص لغو کنوانسیون استانبول در نشستی خبری با روزنامه‌نگاران اظهار داشت که لغو کنوانسیون استانبول ادامه کودتاهای ترکیه است.

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در خصوص لغو کنوانسیون استانبول در هتل تاکسیم هیل کنفرانسی خبری را برگزار کرده و در ارتباط با راهکارهای حفظ این کنوانسیون نظرات خود را بیان کرد. بسیاری از روزنامه‌نگاران زن و نمایندگان زن حزب دمکراتیک خلق‌ها در این نشست خبری حضور داشتند.

پروین بولدان در این نشست خبری اعلام کرد که کنوانسیون استانبول حقوق مسلم میلیونها زن را حفظ کرده و ترکیه از این کنوانسیون طی دستوری غیر منتظره و سریع خارج می‌شود. تصمیم به خروج ترکیه از این کنوانسیون کودتایی علیه زنان است و کودتایی بر کودتاهای دیگر این کشور افزایش یافته است. البته این نخستین کودتا نیست، لغو کنوانسیون استانبول در ادامه کودتاهای دیگر ترکیه علیه دستاوردها زنان است.

حزب دمکراتیک خلق‌ها حزب مبارزه زنان است

پروین بولدان در بخش دیگری از این کنفرانس خبری اظهار داشت که نابرابری جنسیتی-اجتماعی و خشونت علیه زنان در این کشور تاریخی دراز داشته است اما حزب دمکراتیک خلق‌ها به عنوان حزب زنان، در این باره دستاوردهای بزرگی داشته است. در این باره بولدان اظهار داشت که به همین دلیل است که همیشه حزب دمکراتیک خلق‌ها با حملات مستقیم حاکمیت روبرو شده است. بولدان در این باره اظهار داشت که حزب دمکراتیک خلق‌ها را به حزب تمامی زنان تبدیل کرده و این حزب نمونه‌ای اعلی و برای رهبر یک جامعه است.

پروین بولدان در خاتمه این نشست خبری اعلام کرد که انها بار دیگر اعلام می‌کنند که هیچگاه خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول را قبول نداشته و در این باره اظهار داشت: خروج از کنوانسیون استانبول شیوه‌ای غیر قانونی و حقوقی بوده است. گفتوگو در این باره بسیار مهم است. کنوانسیون استانبول متنی است که به امضای تمامی احزاب رسیده است و تمامی احزاب نیز آن را پذیرفته‌اند. اما سیستم به شیوه‌ای مستبدانه و تک نفره دستور خروج از آن را داده است. این مسئله حتی با قانون اساسی نیز اختلاف دارد. اراده مستبدانه یک نفره بوده و هیچگاه با اراده خلق انجام نشده است. ما هیچگاه این مسئله را نمی‌پذیریم و تلاش و مبارزه برای اعاده آن بسیار مهم است.

بعد از اتمام سخنرانی، ادامه جلسه بدون حضور خبرنگاران و رسانه‌های خبری ادامه پیدا کرد.