پیام مادران آشتی در محکومیت سیاست اخلالگرانه پ.د.ک

مادران آشتی در شمال کوردستان، علیه نقشه‌های کثیف پ.د.ک و رژیم ترکیه کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کردند و درخواست نمودند، که همه برای برقراری صلح تلاش کرده و مانع جنگ داخلی شوند. آنها گفتند: دیگر بس است، اشک چشم مادران خشک شده است.

امروز اعضای ابتکار عمل مادران صلح الیح و سیرت، در مقابل مرکز کار ناصراغلوی الیح کنفرانسی مطبوعاتی درباره‌ی تلاش‌های جنگ افروزانه‌ی پ.د.ک برگزار کردند. محمد رشتو تریالی پارلمانتار الیح ه.د.پ و تعداد زیادی از اعضای ه.د.پ نیز در این نشست مطبوعاتی شرکت کردند.

در این کنفرانس مطبوعاتی مخلصه هنار از طرف اعضای ابتکار عمل مادران آشتی صحبت کرد و گفت، برای ممانعت از قتل‌عام هر کاری که بتوانند انجام می‌دهیم. وی گفت:"ما جنگ داخلی و برادرکشی نمی‌خواهیم، آنهایی که وجدان دارند باید در مقابل جنگ برادرکشی بایستند، هرکس خود را انسان می‌داند، باید خواهان صلح و اتحاد باشد."

دیگر بس است!

هنار همچنین گفت: دیگر کافی است، باید اتحاد ملی پی‌ریزی شود، باید با مذاکره به توافق رسید، هر طیفی که باشد فرقی نمی‌کند باید راه برای صلح دائمی باز شود، ما نمی‌خواهیم جوانان جان خود را از دست دهند، دیگر بس است، اشک چشم مادران خشک شده است، راه حل بر روی میز مذاکره است، خون با خون پاک نمی‌شود، با آب پاک می‌شود".

سپس مادران روسری‌های سفید خود را روی زمین نهاده و خواستار اتحاد ملی شدند.