پیام زنان سیاستمدار کورد به مناسبت ۲۵ نوامبر

زنان سیاستمدار کورد که در زندان فوق امنیتی گروه F کاندیرای کوجالی دستگیر شده‌اند به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز مبارزه با خشونت علیه زنان پیام‌هایی را متتشر کردند.

فیگن یوکسکداغ: با امید، با مقاومت و با حمایت، درودهای من را پذیرا باشید. در مقابله با سیستمی که ظلم، مرگ و خشونت را تحمیل می‌کند، به زنانی که دوشادوش هم برای حیاتی آزاد مبارزه می‌کنند درود می‌فرستم. مقاومت زنانی که می‌تواند به آزادی منجر شود، در ۲۵ نوامبر مسئولیتهای جدیدی را بر دوش ما می‌گذارد. در مقابله با هر گونه خشونتی ما زنان از مبارزات زنان حمایت می‌کنیم. جنبش آزادی و ذهنیت زنان زندانی، زنان خارج از زندان، مدارس، کارگاه‌ها و تمامی زنان اکنون به آگاهی دست یافته است، به نیرویی جدید دست یافته است و تاریخ جدیدی را رقم خواهد زد. دوشادوش هم به پیروزی دست خواهیم یافت...

سباحت تونجل: در ۲۵ نوامبر ما بار دیگر حمایت از زنان را اعلام می‌کنیم. ما، سیستم سرمایه‌داری را که با حاکمیت مردان بر ما تحمیل می‌شود، نمی‌پذیریم و برای آینده‌ای بهتر خود را سازماندهی می‌کنیم. برای حیاتی صلح آمیز، دمکراتیک، آزاد و همسان، ما از زندگی و طبیعت حفاظت خواهیم کرد. در مقابل عدالت مردانه دولتی، ما خواستار عدالت واقعی هستیم. در مقابل هر گونه تبعیضی، در مقابل هر گونه تعدی و تجاوزی، در مقابل هر گونه قتلعام و اشغالگری و انزوایی فریاد می‌زنیم ما از خودمان دفاع می‌کنیم. از توافقنامه استانبول که برای حفظ دستاوردهای ما زنان با مبارزاتی گسترده به دست آمده است دفاع کرده و مبارزه وسیعمان را در این رابطه ادامه می‌دهیم. با لبخندمان، با رقصمان، با نیروی سازماندهی شده امان، با حمایت خلقمان، نبرد علیه فاشیسم را ادامه می‌دهیم، ما در زندان و شما در خارج از زندان....

گُلتن کشاناک: ما زنان در زندان، در خارج از زندان و در تمامی عرصه‌های زندگی در مقابله با خشونت مردان ایستادگی می‌کنیم، ما مقاومت می‌کنیم. ما می‌دانیم آینده آزاد و بدون خشونت با مبارزه سازماندهی شده زنان می‌تواند برقرار شود. ما در مقابل قتل زنان، در مقابل خشونت و تبعیض علیه زنان قیام می‌کنیم. به امید گسترش مبارزه و حمایت زنان، به تمامی زنان درود می‌فرستم...

ادیبه شاهین: از روزی که به دنیا آمده‌ایم، سیستم حاکمیت مردان زنجیرها و موانعی را علیه زنان ایجاد کرده است. در مقابل زنان دیوار ایجاد کرده‌اند. اما آموخته‌ایم که دیوار و مرزها را باید از میان برداشت. همدلی برای این کار لازم است، باید دستهایمان به هم برسند. نیرویی که در مقابل تمامی خشونتها می‌ایستد، با موضع سازماندهی شده ما امکان پذیر است. با امید و عشق شما را در آغوش می‌کشم...

چاغلار دمیرل: تمامی زندگی من در مبارزه علیه خشونت علیه زنان گذشته است. یکی از دلایل دستگیری من نیز دفاع از حقوق زنان و ایستادگی در مقابل خشونت علیه زنان است. هر روز شاهد روی دادن هزاران مورد خشونت علیه زنان هستیم، زنان قتلعام می‌شوند. تنها موضعی که می‌تواند مانع از قتلعام و خشونت علیه زنان خشونت شود، اتحاد و مبارزه مشترک زنان است. سیاستهای حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ بیش از هر چیز زنان را آماج قرار داده و علیه آنان تبعیض اعمال می‌کند. حاکمیت موجود از مبارزه زنان در هراس است. زیرا زنان با حیثیت خود، با مقاومت خود در مقابل هر گونه خشونتی ایستادگی می‌کنند. ما به عنوان زندانیان سیاسی، در اینجا حتی با وجود زندانی بودنمان، مبارزه و مقاومت زنان را ادامه می‌دهیم و این مقاومت همچنان ادامه خواهد یافت. زنان هستند که خشونت‌ها و دشواری‌ها را از میان بر می‌دارند. در این رابطه ما امیدواریم، جسارت و امید ما بدون گمان به نتیجه خواهد رسید. درودهایم را با عشق و احترام پذیرا باشید...

گُلسر ییلدریم: پیش از هر چیز می‌خواهم با رد تعریف ذاتی خشونت علیه زنان آغاز کنم. خشونت علیه زن به مثابه خشونت علیه سرشت و زیبایی زن، خشونت علیه ذات زندگی تلقی می‌شود. خشونت علیه زن، خشونت علیه زیبایی و تمامی زیبایی‌هاست. مقاومت و قیام در مقابل خشونت بر زنان نیز مقاومت و قیام علیه هر گونه پلیدی حیات است. لازم است که ما خشونت علیه زنان را مانند خشونت علیه تمامی جامعه ببینیم. زیرا سرچشمه تمامی مشکلات جامعه، ذهنیت انسانی است. مبارزه علیه این ذهنیت، وظیفه و مسئولیت تمامی زنان و همزمان، وظیفه طرفداران آزادی، دمکراسی و برابری است. جهانی را آرزومندم که به هیچ کس و از جمله زنان خشونتی اعمال نشود. با درود و عشق...

آیسل توغلوک: یکی از دلایل دستگیری ما مقاومتمان علیه خشونتی است که علیه زنان اعمال می‌شود. بر این عقیده هستم که با حمایت زنان ما می‌توانیم مانع از هر گونه خشونتی علیه زنان شویم، هم در زندان و هم در خارج از زندان مبارزاتمان را تداوم می‌بخشیم...