راژین: پیکار حقیقت از غربتعلی‌ها تا ناگهان‌ها مدام گسترش پیدا می‌کند

رسانه آزاد زنان کورد موسوم به راژین در یک بیانیه روز خبرنگاری زنان کورد را تبریک گفتە و خاطرنشان کرد که راه غربتعلی ارسوز و ناگهان آکارسل را در مقابلە با تهاجم فاشیستی ادامه خواهند داد.

رسانه آزاد زنان کورد موسوم به راژین با انتشار بیانیهای روز خبرنگاری زنان کورد را تبریک گفتە و خاطرنشان کرد که راه غربتعلی ارسوز و ناگهان آکارسل را در مقابلە با تهاجم فاشیستی ادامه خواهند داد.
در بیانیه راژین تصریح شدە است که زنان انقلابی و روشنفکری مانند غربتعلی ارسوز و ناگهان آکارسل به عنوان رهروان حقیقت با فلسفه "ژن، ژیان، آزادی" مشی آزادی خود را آغاز کردند و با اعتماد و امیدی بزرگ، ایدئولوژی آزادی زن را به وهله عمل رساندند.
رسانه آزاد زنان کورد با یاد کردن از غربتعلی ارسوز، روزنامه‌نگار انقلابی و ناگهان آکارسل، ادیتور مجله ژنولوژی، از تمامی شهدای مطبوعات آزاد به نیکی یاد کرده و در برابر زحمات بی‌ دریغ آنان تعظیم می‌کند.
راژین یادآوری کرد که این مرکز با تلاش غربتعلی و صدها زن روزنامه‌نگار دیگر تأسیس شده که برای آن در برابر رسانەهای با منطق مردانه و حکومتی مبارزه کردند و همچنین در مقابل اشغالگری و نسل‌کشی قرار گرفتند.
این بیانیه با تاکید بر مسئولیت‌پذیری ناگهان آکارسل طی سال‌های متمادی در مبارزە در راە زنان پیکارگر شمال کوردستان بە مقاومت وی در برابر فشارهای مداوم حکومت ترکیه تاکید کردە و اعلام می کند کە ناگهان آکارسل در خصوص علم زن‌شناسی گنجینه تحقیقاتی ارزشمندی از خود بر جای گذاشت. راژین می‌گوید ناگهان آکارسل روی توانمندسازی زنان در جهان متمرکز بود، خانه‌های زنان را به مراکز آموزشی بدل کرد و هزاران زن را با علم ژنولوژی پرورش داد.

این بیانیه همچنین قاتل ناگهان آکارسل را همان قاتل غربتعلی ارسوز در هفتم اکتبر ١٩٩٧ دانسته و آنرا حکومت اشغالگر ترکیه معرفی می‌کند که زنان پیشاهنگ کورد را هدف حملات ددمنشانه قرار می‌دهد.

رسانه آزاد زنان کورد در خاتمە این بیانیە می‌گوید اساس کار و فعالیت آنها همان موضعی خواهد بود که غربتعلی ارسوز و ناگهان آکارسل اتخاذ کردند. مبنای آنان، اصرار بر انقلاب زن بود