ساکینه جانسز معمار سازماندهی زنان کورد

شورای هماهنگی کنگره ستار اعلام کرد: ساکینه جانسز سازماندهی و تشکل بخشیدن به زنان کورد را پایه‌گذاری کرد. منظور از هدف قرار دادن ساکنیه جانسز و رفقای وی، تضعیف دستاوردهای مقاومت ایدئولوژیک و انقلاب زنان است.

شورای هماهنگی کنگره ستار امروز به مناسبت گذشت ۸ سال از قتلعام پاریس که در ۹ ژانویه ۲۰۱۳ علیه سه زن انقلابی کورد در پاریس صورت گرفت بیانیه‌ای را منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است:

در رابطه با قتلعام مبارزان کورد که در تاریخ مبارزه خود قهرمانی‌های بزرگی را آفریده‌اند، ۸ سال می‌گذرد. به همین مناسبت ما یاد و خاطره رفیق ساکنیه جانسز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز را که در ۹ ژانویه ۲۰۱۳ توسط نیروهای اطلاعاتی ترک در پایتخت فرانسه، به قتل رسیده‌اند، گرامی می‌داریم.

رفیق ساکینه جانسز که مانند فرمانده، انقلابی و پیشاهنگ شناخته می‌شود، از نقش مهمی در جنبش ازادی کورد و تاریخ زنان جهان برخوردار بود. به عنوان یک زن انقلابی و مبارز که برای برابری تحقق عدالت مبارزه می‌کرد، تاثیر بزرگی از خود را بر نیروهای دمکراتیک داشت. رفیق ساکینه از پیشاهنگانی بود که تفکرات آزادیخواهانه را مبنای عمل سیاسی خود قرار داده و مبنای سازماندهی برای تشکل زنان کورد را ایجاد کرد. به همین دلیل بود که ساکینه همراه با رفقای خود هدف قرار گرفت. منظور از هدف قرار دادن ساکینه و رفقایش، تضعیف دستاوردهای مقاومت ایدئولوژیک زنان و انقلاب زنان بود، همچنین از میان برداشتن انقلاب آزادیخواهانه از طریق درهم شکستن اراده زنان و توطئه‌ای که علیه ساکنیه رقم خورد بود. توطئه‌های دولت فاشیست ترک تنها به این مورد محدود نشده‌اند. بلکه با سیاستهای ظالمانه و قتلعام اراده زنان آزاد از طریق قتلعام‌های دیگری مانند قتلعام ۵ ژانویه ۲۰۱۶ ادامه یافته‌اند که در آن زمان ۳ زن انقلابی و سیاستمدار شمال کوردستان به نام‌های سیوه دمیر، فاطمه اویار و پاکیزه نایر تا آخرین نفس برای دفاع از خاک و حرمت انسانی خود به دفاع دست زدند، را به شیوه‌ای وحشیانه به قتل رساندند.

حمله علیه زنان انقلابی مانند هفرین خلف، آمارا ریناس، زهرا برکل، مادر عگید، امینه ویسی، هبون خلیل و بسیاری دیگر از زنان، تداوم همان ذهنیت مردسالارانه‌ای است که از نیرو و سازماندهی زنان در هراس است. زیرا ایدئولوژی رهایی زنان، راه حل تمامی آرمان‌های اجتماعی و ممانعت از جنگ را با خود همراه دارد. به عنوان کنگره ستار ما قتلعام هر سه زن انقلابی را محکوم کرده پاینبدی خود را بر تداوم راه این شهدای پیشاهنگ جنبش آزادیبخش کوردستان اعلام می‌کنیم. ما از تمامی زنان فعال در سازمان‌های زنان و سازمان‌های حقوقی می‌خواهیم که متحد بوده و مبارزه خود را علیه آ.ک.پ گسترش دهند.