سونگول شارکلی: سازماندهی زنان را تقویت می‌کنیم

سونگول شارکلی عضو شورای زنان حزب دموکراتیک خلق‌ها-ه‌د‌پ پس از کنفرانس زنان حزب چپ سبز اعلام نمود: "سازمان قدرتمند زنان را بنیاد می‌نهیم".

سونگول شارکلی عضو شورای زنان حزب دموکراتیک خلق‌ها-ه‌دپ اعلام نمود، پس از پروسه انتخابات با مردم جلساتی برگزار نمودند. پس از دریافت انتقادات و پیشنهادها، گرد هم آمده و با هدف بررسی این انتقادات و گفتگو در مورد آنها، کنفرانسی برگزار کردند.

وی همچنین گفت:" پس از کنفرانس، کنگره برگزار می‌شود. در کنفرانس گفتگوهای جدی انجام گرفت و راه حلها بررسی شدند. توانستیم مسائل و مشکلات را مشخص نماییم. قبل از هر چیز چنین جوی در کنفرانس به وجود آمد. اما ما در رابطه با تغییر زمینه های مشکلدار، کم و کاستیهایی داریم. از لحاظ عملی نمودن اراده لازم، ضعیف هستیم. امیدواریم برای حل مشکلاتی که  مشخص کرده ایم، اراده ای محکمتر و جدیتر داشته باشیم".

در عمل از خود انتقاد می‌کنیم

این عضو شورای زنان حزب دموکراتیک خلقها به انتقاداتی که شهروندان از حزب چپ سبز مطرح کردند اشاره کرد و گفت: "نتایجی که ائتلاف کار و آزادی به دست آورده است، بسیار مورد انتقاد قرار گرفتند. در رابطه با کاندیدها، انتقادات بسیاری وجود داشت که به طور کامل اراده منطقه را در بر نگرفته است. در انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با پشتیبانی بدون قید و شرط از قلیچدار اوغلو انتقاداتی مطرح شد. همچنین خاطرنشان شد که حزب چپ سبز به طور کامل برای خلقمان شفاف سازی نشده است، به همین دلیل رای های بسیاری به هدر رفتند. این انتقادات شامل من نیز میشود چون من نیز در آن شرکت نمودم. در همه اینها مشکلات ساختاری شناسایی و مورد نقد قرار گرفت. البته همه اینها در کارگاهی مطرح شد. به طور خلاصه نقدها در عمل پاسخ داده می شود."

سازماندهی خود را تقویت می‌کنیم

سونگول همچنین تاکید کرد، هم در سازماندهی زنان و هم در امور عمومی حزب ضعفهایی داریم و در آینده مشکلات را حل خواهیم کرد. وی گفت: "برای آنکه قدرتمندتر شویم، باید کارهای برجسته و با اراده و تصمیم زنان انجام بگیرند چون یک سازمان مبتنی بر تصمیمات زنان، تنها چیزی است که باعث رشد ما می شود. زیرا این تنها چیزی است که ما و تشکل زنان را تقویت می کند. در عین حال، سلطه مردان درون حزب را تضعیف می کند. زیرا زمانی که نفوذ زنان و تشکل زنان کاهش یابد، تفکر برای سلطه مردان در حزب گسترش می یابد. حوزه ما را محدود میکند  و به چیزهایی تغییر می کند که زنان را از حضور در حزب دور می کند. راه حل این است که یک سازمان زنان قوی ایجاد کنیم."