زنان انقلابی و برابری‌طلب کوردستان با انتشار فراخوانی خواستار تشکیل شبکەهای زنان شدند

همگام با خیزش انقلابی خلق در روژهلات کوردستان و ایران، زنان انقلابی و برابری‌طلب کوردستان با تأکید بر لزوم تضمین حفظ دستاوردهای زنان خواهان ایجاد تشکل مستقل زنان شدند.

خیزش خلق کورد و خلقهای دیگر ایران با شعار ژن، ژیان، آزادی وارد چهارمین ماە خود شدە است. بە منظور حفظ دستاوردهای این خیزش و تاکید بر تداوم آن، زنان انقلابی و برابری‌طلب کوردستان با انتشار فراخوانی خواستار تشکیل شبکەهای زنان شدند. در بیانیە صادرە از سوی این زنان آمدە است کە مطالبات مشخص و‌ مترقی زنان، مرزبندی نیروهای انقلابی با جریانات ارتجاعی و ضد زن را روشن‌تر می‌کند. زنان پیشرو و متشکل همواره اهرم فشاری بر گرده‌ی مدافعان مردسالاری و سرمایه‌داری و سکوی پرتابی برای آرمان آزادی و برابری خواهند بود.

از طرف دیگر در این بیانیە با تاکید بر لزوم جلوگیری از آرمانها و خواستەهای این خیزش و ممانعت از آنچە کە در جریان انقلاب خلقهای ایران بە انحراف کشیدە شد، تاکید می نماید کە شبکه‌های مخفی و حرکت توده‌ای زنان برابری‌طلب با فرموله کردن اصلی‌ترین خواسته‌های زنان و تبدیل کردن این مطالبات به شعارهای روزانه‌ی زنان و مردان آزادیخواه تلاش می‌کند رهایی زن را همچون یکی از اهداف اصلی جنبش انقلابی جاری تضمین نماید.

در پایان این بیانیە پیشنهادات خود را برای سازماندهی هر چە بیشتر، اعتلای روحیە سازماندهی و دستیابی بە حقوق زنان مطرح کردە است.

متن این بیانیە بە شرح زیر است:

«ستم بر زنان جرقه‌، یکی از موتورهای محرکه و‌ از سوخت‌های اصلی خیزش انقلابی ژینا است زنان به صورت آحاد در این جنبش نقش مهم و پیشروی دارند اما این کافی نیست چرا که ضمانت کسب و حفظ دستاوردهای زنان در گرو ایجاد تشکل توده‌ای و مستقل است. این نگرانی وجود دارد که در فقدان زنان سازمان‌یافته، افق و‌ مطالباتمان زیر سایه‌ی جنبش سرنگونی قرار بگیرد و بار دیگر مانند قیام ۵۷ «در طلوع آزادی جای حق زن خالی» بماند به همین دلیل شبکه‌های مخفی و حرکت توده‌ای زنان برابری‌طلب با فرموله کردن اصلی‌ترین خواسته‌های زنان و تبدیل کردن این مطالبات به شعارهای روزانه‌ی زنان و مردان آزادیخواه تلاش می‌کند رهایی زن را همچون یکی از اهداف اصلی جنبش انقلابی جاری تضمین نماید.

مطالبات مشخص و‌ مترقی زنان، مرزبندی نیروهای انقلابی با جریانات ارتجاعی و ضد زن را روشن‌تر می‌کند. زنان پیشرو و متشکل همواره اهرم فشاری بر گرده‌ی مدافعان مردسالاری و سرمایه‌داری و سکوی پرتابی برای آرمان آزادی و برابری خواهند بود. شبکه‌های مخفی زنان‌ برابری طلب می‌کوشد از هم‌اکنون ملزومات ذهنی و نیروی اولیه‌ی تشکل توده‌ای زنان را فراهم کند تا در فرصت‌ها و توازن قوای مناسب‌تر، تشکل مستقل زنان را به سرعت ایجاد نماید. زنان و مردان پیشرو در جامعه به کمتر از برابری کامل زن و‌ مرد رضایت نمی‌دهند و معتقدند کە آزادی بدون برابری امکان پذیر نیست و‌ برای رسیدن به این آزادی لازم است یکی از ابزارهای مهم مبارزه یعنی تشکل توده‌ای زنان را ایجاد کرد. ما زنان انقلابی و برابری‌طلب همه‌ی شما زنان و‌ مردان آزادیخواه را فرامی‌خوانیم تا به هر طریق می‌توانیم به این اهداف یاری رسانده و کمیته‌های سه الی پنج نفره‌ی زنان برابری‌طلب را در مدارس، در میان والدین و محافل خانوادگی، دانشگاهها، بیمارستان‌ها و مراکز خدماتی، کارگاه‌ها و‌ کارخانه‌ها، شهرها و روستاها، و‌ محلات شهری بوجود بیاوریم.

پیشنهاد برای آغاز فعالیت‌های میدانی کمیته‌های مخفی زنان انقلابی و برابری‌طلب در شرایط کنونی:

- کمیته‌های سه الی پنج نفره‌ی زنان برابری‌طلب در مدارس، در میان والدین و محافل خانوادگی، دانشگاهها، بیمارستان‌ها و مراکز خدماتی، کارگاهها و‌ کارخانه‌ها، شهرها، روستاها و محلات شهری سازمان دهیم.

- علاوه بر حمایت از جنبش به تاکید و تقویت شعارهای برابری‌طلبانه در تجمع‌های اعتراضی مدارس، دانشگاهها، مراکز کار، محلات و خیابانها بپردازیم.

- با الفاظ و شعارهای جنسی، فحش گونه، ضدزن، ناموس پرستانه و ارتجاعی در سطح جامعه مقابله کنیم.

- مطالبات زنان را بر روی پلاکارد و با انتشار ویدیو و عکس دسته جمعی در فضاهای بسته و روباز ( بدون مشخص شدن چهره‌ی نفرات)، اجرای پرفورمنس، پخش تراکت، اطلاعیه و دیگر ابتکارات هنری و اعتراضی فرموله کنیم.

- مطالبات مشخص زنان را به صورت یادداشت‌، کلیپ، پوستر و... توضیح دهیم.

- بر دیوارها شعارهای مترقی و دفاع از حقوق و‌ مطالبات زنان را بنویسیم.

- با این فعالیت‌ها از هم‌اکنون سطح آمادگی ذهنی زنان را بالا ببریم و بر ضرورت ایجاد تشکل مستقل زنان در اولین فرصت تاکید کنیم.»