زندانیان پاژک: درخواست می‌کنیم که از رهبر آ‌پو صیانت کنید

زندانیان پاژک اعلام کردند: “دولت نباید فراموش کند برای رهبر ما همیشه حلقه‌ای از آتش فراهم است. از خلق خود می‌خواهیم که از رهبری صیانت کنند”.

در اطلاعیه‌ی زندانیان پاژک ذکر شده است: از سال ۲۰۱۱ دولت ترکیه به شیوه‌ای سیستماتیک انزوای شدیدی را علیه رهبری ما اعمال می‌کند. زمانی که این انزوای شدید از سوی رهبری ما، مقاومت زندان‌ها، گریلا‌ها و خلق ما به حد شکست رسید، دولت ترکیه که تبدیل به یک تبهکار شد در سال ۲۰۱۴، ‘طرح فروپاشاندن’ را اجرا کرد. انزوا علیه رهبر ما و کانسپت امحا را به یک سیاست عمومی تبدیل کردند. هدف آن‌ها این است که محو و نابودی را در هر زمینه‌ای مبنای خود قرار دهند، مقاومت ما را در عرصه‌ها و مناطق خود محدود کنند، رهبری ما را منزوی کنند و کاری انجام دهند که فراموش شود. هنگامی که این سیاست با مقاومت روحی و فیزیکی زندانیان و گریلاها خنثی گردید، در حالی که رفقا و دوستانش حتی نمی‌توانستند نامه و کلمه‌ای برای او بفرستند، نامه‌‌ی تهدیدآمیز به زندان امرالی ارسال می‌شد. ارسال این نامه‌ها و محتوای آن توسط مطبوعات و رسانه‌ها منتشر می‌شود. از طریق این اعمال می‌خواهند چه کاری کنند؟

تاریخ مقاومت ما بارها به دولت ترکیه نشان داده است، رهبر آپو برای مسئله‌ی مرگ و زندگی است. دولت فراموش نکند مه رهبر ما در مرکز مبارزات ما برای آزادی جای گرفته است، بدون شک حلقه‌ی آتش همیشه برای حفاظت از وی آماده است، نباید دولت ما را از طریق رهبری امتحان کند. در این راستا خط‌مشی مقاومت تاریخی حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) و پاژک را به دولت یادآوری می‌کنیم و به دولت هشدار می‌دهیم.

ما اعلام می‌کنیم که این سیاست برای پذیرش و مشروعیت بخشیدن به احساسات و افکار اجرا می‌شود، آن‌ها می‌خواهند عکس‌العمل ما را ببینند و سپس ما را بدون عکس‌العمل رها کنند. ما از خلق خود می‌خواهیم که در برابر این حملات هوشیار باشند، سیاست فاشیستی حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ) و حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ) را خنثی کنند و از رهبری صیانت کنند”.