جنبش آزادی جامعه کوردستان بەمناسبت روز جهانی محیط زیست بیانیەای منتشر کرد

کمیته محیط زیست جنبش آزادی جامعه کوردستان بەمناسبت روز جهانی محیط زیست اعلام کرد: صاحب رٶیا و فلسفه حفاظت از محیط زیست هستیم که بەعنوان یکی از ارکان سیستم خودمدیریتی دمکراتیک شناخته شده است.

در بیانیه کمیته محیط زیست جنبش آزادی آمده است: کوردستان بەعنوان گهواره حیات بشری متاسفانه با بیشترین ویرانگری و چپاول روبرو شده است و به حد نسل کشی رسیده است. همه اینها نیز توسط دولت جنایتکار ترکیه انجام شده است. این دولت در طی چند سال اخیر هزاران تن باروت و بمب ممنوعه شیمیایی را بر سر کوردستان بارانده است. دهها محل تاریخی را ویران و غارت کرده است. صدها هزار درخت زیتون و بلوط را قطع کرده و برده و هزاران درخت دیگر را در بمباران هایش سوزانده است. صدها چشمه آب را پر کرده و خشکانده است. با سدهای عظیمش تهدید بزرگی برای آب آشامیدنی و آب کشاورزی و دامداری عراق و سوریه درست کرده است.
این نیز همان حقیقت را برایمان روشن می کند که رهبر آپو در دفاعیاتش درباره سیستم سرمایەداری و دولت-ملت و نئولیبرالیسم به آن اشاره می کند. لذا تنها راه حل، آن است که رهبر آپو در دفاعیاتش، در رابطه با محیط زیست و زندگی پیشنهاد می کند.
متن اعلامیه از این قرار است:
در حالی که ۱۶هم آوریل بەعنوان روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده و سازمانهای مدافع محیط زیست در این روز هشدار می دهند، اما بازهم بواسطه سرمایەداران و سودپرستی آنان و از طرف دیگر بدلیل حاکمیت ذهنیت اشغالگری و جنگ طلب، محیط زیست روز بەروز بیشتر وخیم و فاجعەبار می شود.
ما بەعنوان کمیته محیط زیست جنبش آزادی جامعه کوردستان، ضمن تجلیل از این روز، صاحب رٶیا و فلسفه حفاظت از محیط زیست هستیم که بەعنوان یکی از ارکان سیستم خودمدیریتی دمکراتیک تعیین شده است. معتقدیم در شرایطی که طبیعت در آستانه نابودی کامل قرار گرفته است، تنها راه که می تواند بشریت را از این خطر رها سازد و طبیعت را به شرایط مطلوب پیش از حاکمیت سیستم هار سرمایەداری برگرداند، اجرایی کردن سیستم و فلسفەایست که رهبر آپو پیشنهاد کرده است که یکی از ارکان آن، حفظ محیط زیست است.
کوردستان بەعنوان گهواره حیات بشری متاسفانه با بیشترین ویرانگری و چپاول روبرو شده است و به حد نسل کشی رسیده است. همه اینها نیز توسط دولت جنایتکار ترکیه انجام شده است. این دولت در طی چند سال اخیر هزاران تن باروت و بمب ممنوعه شیمیایی را بر سر کوردستان بارانده است. دهها محل تاریخی را ویران و غارت کرده است. صدها هزار درخت زیتون و بلوط را قطع کرده و برده و هزاران درخت دیگر را در بمباران هایش سوزانده است. صدها چشمه آب را پر کرده و خشکانده است. با سدهای عظیمش تهدید بزرگی برای آب آشامیدنی و آب کشاورزی و دامداری عراق و سوریه درست کرده است. همه این ویرانکاریها را هم فعالانه ادامه می دهد. جامعه جهانی متاسفانه بەهمان منوال که در برابر نابودی فرهنگی مان ساکت است و به دولت ترکیه کمک می کند، در برابر این نابودسازی طبیعت که بخشی از طبیعت جهان است نیز، ساکت است. این نیز همان حقیقت را برایمان روشن می کند که رهبر آپو در دفاعیاتش درباره سیستم سرمایەداری و دولت-ملت و نئولیبرالیسم به آن اشاره می کند. لذا تنها راه حل، آن است که رهبر آپو در دفاعیاتش، در رابطه با محیط زیست و زندگی پیشنهاد می کند.
در پایان امیدواریم حد و مرزی برای این وضعیت در سراسر کره زمین ایجاد شود، همچنین از نابودسازی طبیعت کوردستان بدست دولت ترکیه جلوگیری شود. برای این هدف بیش از دولتها و حکومتها، از سازمانهای مرتبط با طبیعت و خلقهای خواهان زندگی و طبیعت سالم انتظار داریم.