تغییر فرماندهان ارشد سپاه؛ نشانه‌های تغییر بزرگ

​​​​​​​... سلامی که در محافل نظامی ایران به تندروی اشتهار دارد طی سالیان گذشته در پست معاونت کل سپاه پاسداران با اتخاذ موضعگیری‌های تند علیه غرب، اسرائیل و عربستان سعودی باعث تنش‌های بیشتر ایران با جهان خارج شده است...

نشانههای خروج آمریکا از برجام و هماورد طلبی ایران و ایالات متحده با افزایش قابل توجه تحریمها وارد مرحلهی جدیدی شده است. از سوی دیگر با گنجاندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمانهای تروریستی، پس لرزههای آن، آرایش سیاسی و نظامی در ایران را دستخوش تغییرات وسیعی نموده است. در اولین واکنش قابل توجه روز گذشته، علی خامنهای، رهبر ایران با اعطای درجه سرلشکری به حسین سلامی، وی را به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب و محمدعلی جعفری فرمانده سابق سپاه را نیز به فرماندهی قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیةالله منصوب شد. ناظران سیاسی این تغییر را به عنوان نشانهای از دگرگونیهای جدی و جدید در ساختار نظامی-سیاسی ایران به منظور تهدیدهای روبه رشد بین ایران و آمریکا و اتخاذ سیاست تهاجمیتر ارزیابی میکنند.

 

ناظران سیاسی ایران براین باورند که شرایط جدید ایران در منطقه، گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای آمریکا و تعمیق بحران، لزوم اتخاذ دیدگاه های تهاجمیتری را به نسبت گذشته ایجاب میکند، از همین رو این تغییر احتمالا به بخشهای دیگری از مدیریت سپاه و کل نظام نیز گسترش پیدا خواهد کرد. سلامی که در محافل نظامی ایران به تندروی اشتهار دارد طی سالیان گذشته در پست معاونت کل سپاه پاسداران با اتخاذ موضعگیریهای تند علیه غرب، اسرائیل و عربستان سعودی باعث تنشهای بیشتر ایران با جهان خارج شده است. در گفتوگویی در مهرماه سال گذشته سلامی اظهار داشته بود که توان موشکی جمهوری اسلامی سازماندهی و گسترش و کمیت و کیفیت کاملا فضایی باز و لایتناهی دارد و هیچ حدی برای توسعه آن قائل نداریم. در ادامهی همان اظهارات سلامی با تاکید بر جهش استراتژیکی موشکی ایران این تهدید را علیه غرب و کشورهای همسابه دو چندان کرده بود؛ که به نگرانیهای شدید مقامات غربی و همسایه تبدیل شده بود.

 

این تغییرات در حالی است که رسانههای رژیم ایران طی دو روز اخیر این نکته را برجسته نمودهاند که در دورهی جدید روحیه نرم و فرهنگی سردار جعفری باید جایگاه خود را به رحیهی تهاجمیتری بدهد. از همینرو نکتهی مهم دیگری که در تغییر جایگاه جعفری و سلامی وجود دارد، انتصاب جعفری، فرماندهی پیشین سپاه به فرماندهی قرارگاه  بقیه‌الله است، این قرارگاه که در سال ۱۳۹۵ تاسیس شد قرار بود تا به عنوان مرکز عملیاتی و راهبری سپاه در جنگ نرم عمل نماید.

 

در تیرماه سال ۱۳۹۷  آبرومند از سرداران سپاه طی حکمی از سوی جعفری به فرماندهی این قرارگاه منصوب شد اما  جعفری طی حکمی از سوی رهبر ایران به فرماندهی این قرارگاه منصوب شده است و این امر حاکی از تاکید و آمادگی هر چه بیشتر ایران برای مشارکت در جنگ نرم و جنگهای روانی است. از همین رو باید این تغییرات را در بستر کلیتر تقابل ایران با غرب قرار داد.

 

عدهای از متخصصان امور ایران در آمریکا براین باورند که قرارگرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی امریکا، بخشی از اقدامات این کشور در آماده سازی برای ایجاد مبنایی حقوقی جهت کاربرد نیروی نظامی علیه ایران در خارج از مرزهای این کشور یا حتی عملیات محدود هوایی یا موشکی به این کشور است. جیسون بلازاکیس از کارکنان سابق وزارت خارجه آمریکا بر این باور است که قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی اختیاراتی را به واشنگتن می‌دهد تا به هربهانه‌ای از نیروی نظامی علیه ایران استفاده و آن را توجیه نماید.

 

 این تصمیم رهبر ایران در حالی اتخاذ شده است که معافیت‌های موقت ناظر بر واردات نفت از ایران تا ۱۰ روز دیگر  به پایان رسیده و دولت آمریکا نیز حاضر به تمدید این معافیت‌ها برای ۸ کشور برخوردار از این معافیتها نبوده و هرگونه معامله نفتی از سوم ماه مه با مجازاتهای امریکا مواجه خواهد شد. با اعلام این خبر امروز بهای نفت برنت دریای شمال با افزایشی سه درصدی درصد به ۷۴ دلار و ۳۰ سنت رساند. شدت گرفتن این تقابلها آیندهی منطقهی خاورمیانه را با سردرگمی و تنش بیشتری مواجه مینماید.

 

نگاهی به سوابق فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: متولد سال ۱۳۳۹ شهر گلپایگان است، از سال ۱۳۵۹ به نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوسته است و در جریان جنگ علیه کردستان و در جبهه جنوب در مسئولیت‌های رزمی و مختلف در لشکرهای ۲۵ کربلا، ۱۴ امام حسین و قرارگاه دریایی نوح فعالیت داشته است. سلامی پس از پایان جنگ دوره دانشکده فرماندهی و ستاد را گذرانده و از دانشگاه آزاد اسلامی در رشتهی مدیریت دفاعی فارغالتحصیل گردیده است. از سال ۱۳۷۶ تا  ۱۳۸۴ نیز در سمت معاون عملیات ستاد مشترک سپاه فعالیت داشته است. سلامی از سال ۱۳۸۸ تا اول اردیبهشت ۱۳۹۸ جانشین فرماندهی کل سپاه بوده است.