واشنگتن‌پست: ایران در آستانه دستیابی به مهارتهایی کلیدی در فناوری ساخت بمب است

به گزارش واشنگتن پست، هفته گذشته به دعوت دولت اسرائیل سه روزنامه‌نگار از سوی سه روزنامه سرشناس برای ارزیابی اسناد اتمی که اسرائیل مدعی شده از ایران خارج کرده راهی آن کشور شده‌اند.

رسانەهای امریکایی ابعاد وسیع تری از عملیات موساد در سرقت اسناد محرمانە برنامە اتمی ایران در بانک مرکزی تهران را ارائە کردند. روزنامە واشنگتن پست مدعی شدە ایران برنامه اتمی خود را درحالی رها کرد که "در آستانه دستیابی بە  مهارتهایی کلیدی در فناوری ساخت بمب" هسته ای بود.

 

بە گزارش واشنگتن پست، هفتە گذشتە بە دعوت دولت اسرائیل سە روزنامە نگار از سوی سە روزنامە سرشناس  برای ارزیابی اسناد اتمی کە اسرائیل مدعی شدە از ایران خارج کردە راهی آن کشور شدەاند.

 

روزنامە نیویورک تایمز کە یکی ازدعوت شدە گان بە اسرائیل بودە نوشتە: ماموران اطلاعاتی سازمان موساد با از کار انداختن سیستمهای هشدار دهند امنیتی طی مدت زمان شش ساعت و بیست و نە دقیقە، گاو صندوقهای داخل این مرکز را شکافتە و اسناد را از محل خارج کردەاند.

 

نیویورک تایمز همچنین تاکید کرد که راهی برای تایید مستقل اصالت این اسناد که قدمت بیشترشان حداقل ۱۵ سال است وجود ندارد اما مقام های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا که آنها را مرور کرده اند می گویند به اصالت آنها باور دارند.

 

واشنگتن پست هم که برای دیدن این اسناد دعوت شده بود در گزارشی نوشتە: ایران دهه قبل برنامه اتمی خود را درحالی رها کردە که در آستانه دستیابی بە  مهارتهایی کلیدی فناوری ساخت بمب اتمی بودە است.

در بخشی از این اسناد بە چالشهای ایران برای کار گذاری کلاهکی اتمی در موشک شهاب ٣ را اشارە دارد. قسمت دیگر اسناد منتشر شدە طرح هایی برای ساخت پنج سلاح اولیە و پیشنهاد محلهای برای آزمایشهای زیر زمینی اتمی را مطرح میکند.

 

این روزنامه می افزاید این اسناد نشان می دهد که در نهایت در سال ۲۰۰۳ براساس تصمیمی سیاسی ابعاد آن برنامه موسوم به "آماد" به طور چشمگیری کاهش یافت، همانطور که مقام های آمریکایی بعدا در سال ۲۰۰۷ نتیجه گیری کردند.

 

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز ٣٠ آوریل امسال در یک نطق تلوزیونی ادعا کردە بود سازمان موساد با انجام یک عملیات در تهران موفق شدە ۵۵ هزار صفحه و ۵۵ هزار فایل دیجیتال از اطلاعات مربوط به برنامه هسته ای نظامی ایران در قالب ۱۸۳ سی دی دست پیدا کند.

 

نتانیاهو در آن زمان مدعی بود ایران کە اسناد بە دست آمدە نشان دهندە آن است کە ایران طی سالها گذشتە بر رابطە با برنامر اتمی خود دروغ گفتە است. ایران می‌گوید اسنادی که اسرائیل علنی کرده جعلی است.