رئیس مشترک فارقینِ حزب مناطق دمکراتیک به زندان منتقل شد

​​​​​​​آمنه گوندوز رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک د.ب.پ فارقین به بهانه صدور حکم نهایی حبس وی بازداشت شد و به گروه E  زندان آمد منتقل گردید

آمنه گوندوز روز گذشته حین سفر از مرکز شهر آمد به منطقه فارقین در ایست بازرسی نظامیان متوقف شده و از وی بازجویی شد.

 

مسئولین نظامی پس از چند پرسش به وی گفتند که حکم نهایی وی در مورد "همکاری با سازمان [پ.ک.ک]" صادر شده و وی را بازداشت و به دادگاه بسمل منتقل کردند.

 

دادگاه بسمل هم با قرائت حکم نهایی رئیس مشترک ب.د.پ فارقین را به گروه E زندان فارقین انتقال دادند.