مقاومت رهبر آپو و عفرین هجوم ترکیه و حصار امرالی را در هم می‌شكند

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان طی بیانیه‌ای اعلام کرد مقاومت امرالی و اکنون مقاومت عفرین توطئه بین‌المللی پانزدهم فوریه سال ١٩٩٩ علیه رهبر آپو را به ناکامی کشیده است

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان طی بیانیەای اعلام کرد مقاومت امرالی و اکنون مقاومت عفرین توطئه بین‌المللی پانزدهم فوریه سال ١٩٩٩ علیه رهبر آپو را به ناکامی کشیده است

 

ریاست مشترک ك.ج.ك طی بیانیەای در آستانه پانزدهم فوریه، سالگرد توطئه بین‌المللی علیه رهبر اوجالان، به مقاومت عفرین و مقاومت نوزده ساله اوجالان در زندان امرالی ترکیه درود فرستاده و حکومت‌های سهیم در اجرای توطئه را محکوم کرده و آنها را روسیاهان تاریخ نامیده است.

 

این بیانیه با اشاره به اینکه قدرت‌های بین‌المللی، جنبش آزادیخواه کردستان به رهبری اوجالان را مانعی پیش روی اهداف خود در خاورمیانه می‌دیدند می‌گوید: با ربودن رهبر آپو در صدد از بین بردن جنبش آزادیخواه کردها برآمدند اما پس از نوزده سال مشخص شده که در اشتباه بودند. رهبر آپو زندان را به محلی برای مقاومت و مبارزه و جستجوی حقیقت بدل کرد. رهبر آپو با تحلیل مسائل بشریت از جمله نظام مردسالار و جامعه طبقاتی در امرالی، آلترناتیو خودمدیریتی‌ها و نظریه "ملت دمکراتیك" را مطرح کرد که جان تازەای به زنان و همەی خلق‌های آزادیخواه منطقه بخشید. تحولات منطقه از سال ٢٠١١ به این سو نظر جهان را به نظریات رهبر آپو جلب کرد و نتایج آن را بخوبی در کانتون‌های روژاوا و شکل‌گیری فدراسیون شمال سوریه مشاهده کردند.

 

ریاست مشترک ک.ج.ک می‌افزاید: مقاومت رهبر آپو در امرالی، مبارزه گریلایی و ایستادگی خلق کرد و دوستان بین‌المللی آن راه را بر صلح در منطقه گشود و پروژه نیروهای بین‌المللی که بر تقابل و تضعیف تنوعات هویتی منطقه و تجزیه آنها استوار بود را بر هم زد. خوف از نظریات و رهبری اوجالان است که باعث شده جامعه بین دولتی چشمانش را بر نقض حقوق بین‌الملل در زندان امرالی ببندد و رهبر آپو همچنان آزاد نشده است. هفت سال است که وکلای رهبر آپو موفق به ملاقات با وی نشده و قریب یکسال و نیم است که هیچ دیدار یا تماسی با رهبر آپو انجام نگرفته است. اما سازمان‌های مسئول جهانی از جمله سی‌پی‌تی، سازمان منع شکنجه اروپا سکوت کردەاند. در کشورهایی مانند آلمان که اعتراضات زیادی در اینباره انجام شده است حتی عکس اوجالان و نیروهای انقلابی روژاوا را تحت نام تروریسم ممنوع کردەاند.

 

این بیانیه با تصریح آنکه قدرت‌های جهانی ارزش‌های دمکراتیکی که از آن دم می‌زنند را نقض کردەاند می‌افزاید: فشار سنگین بر رهبر آپو در جزیره امرالی و هجومی که اردوغان و باغچلی علیه عفرین و مردم روژاوا انجام دادەاند دور تازەای از حملات برای جلوگیری از تثىیت پروژه فدراسیون دمکراتیك در شمال سوریه است. این حملات نیز مانند توطئه پانزدهم فوریه ١٩٩٩ به ناکامی کشیده خواهد شد. مقاومت رهبر آپو در امرالی و مقاومت نیروهای انقلابی در عفرین این هجوم را در هم خواهد شکست. مقاومت کوبانی سرآغازی بر پایان داعش بود و مقاومت عفرین پایانی بر حاکمیت کنونی ترکیه.  حصار امرالی شکسته خواهد شد.