کمپین حمایت از ماکسیم دمیر آلپ "ماکسیم آزادی"

برای آزادی ماکسیم آزادی کە بنا بە درخواست دولت ترکیە از سوی دولت بلژیک بازداشت گردید کمپینی آغاز شدە است

برای آزادی ماکسیم آزادی کە بنا بە درخواست دولت ترکیە از سوی دولت بلژیک بازداشت گردید کمپینی آغاز شدە است

مدیرمسئول خبرگزاری فرات ماکسیم آزادی از سوی پلیس اینترپل در بروکسل بنا بە درخواست ترکیە بازداشت شدە است. پس از درخواست وکلای ماکسیم برای تجدیدنظر دادگاە در حکم صادرە گفتە می‌شود کە دادگاە فردا نشست خود را برگزار خواهد کرد.

قبل از شروع دادگاهی ماکسیم کمیتەای برای آزادی وی تشکیل شدە است. این کمیتە از سوی همکاران و رفقای وی تشکیل شدە و با شعار "آزادی ماکسیم آزادی" ، “freemaximeazadi” در شبکەهای اجتماعی کمپینی را آغاز کردەاند. هدف این کمپین کە از ساعت ١٢ امروز آغاز شدە است ارسال پیام بە نخست وزیر بلژیک، وزیر دادگستری بلژیک و وزیر کشور بلژیک با استفادە از تویتر و فیسبوک است. آنها در این کمپین خواهان اطلاع‌رسانی از وضعیت شهروند کُرد فرانسوی ماکسیم آزادی هستند.

در بخشی از بیانیە برگزارکنندگان این کمپین آمدە است:"توافق ترکیە با اینترپل در ارتباط با خبرهای تهیە شدە از سوی ماکسیم آزادی است. در کشوری اروپایی اگر روزنامەنگاری بە دلیل گزارشهای خبری خود بازداشت می‌شود این امر برای آزادی و دمکراسی ننگی بزرگ است. فشار بر رسانەها در ترکیە بە اروپا هم کشیدە شدە است.

در ادامە بە جلسە دادگاهی تجدیدنظر ماکسیم کە قرار است فردا (جمعە ٢٣ دسامبر) برگزار گردد اشارە شدە و می‌افزاید:"دادگاهی همکار ما فردا برگزار می‌شود. از دولت بلژیک و اتحادیە اروپا می‌خواهیم کە فوری این همکار ما را آزاد نمایند. از افکار عمومی مسئولیت شناس هم می‌خواهیم کە با استفادە از تویتر و فیسبوک بە نخست وزیر و وزیر دادگستری و وزارت کشور بلژیک پیام ارسال کردە و اعتراض خود را بە بازداشت ماکسیم آزادی نشان دهند.

می‌توانید در شبکە تویتر با "@freemaximeazadi"  و در فیسبوک هم با'freemaximeazadi'  پیام ارسال نمایید