توپباران منبج از سوی ارتش غاصب ترکیە

ارتش غاصب ترکیە شهر منبج را آماج توپباران خود قرار داد و در این حملات توپخخانەای دستکم دو زن غیرنظامی زخمی شدند

بر اساس خبرها ارتش اشغالگر ترکیە، شهر منبج را آماج توپباران خود قرار داده که در نتیجه این توپ‌باران‌ها دستکم دو غیرنظامی زخمی شده اند. گفته می‌شود مجرحان زن هستند

 

بە نقل از خبرگزاری هاوار نیمەهای شب گذشتە ارتش اشغالگر ترکیە، محلە الصباحی بحرات در شهر منبج را آماج حملات توپخانەای قرار داده است. دو زن در این حملات زخمی شدند و زیان‌های مادی قابل توجهی نیز بە ‌شهروندان وارد آمده است.

 

اعلام شده کە وضعیت مجروحین حاد نیست و پس از مداوا قرار است که از بیمارستان مرخص شوند.