حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه در زاربروکن محکوم شد

در شهر زاربروکن آلمان علیه حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه در جنوب کردستان کنشی اعتراضی انجام شد.

  ده‌ها کنشگر در مقابل گالری اروپا گردهم آمده و شعار" باید دولت ترکیه از کردستان خارج گردد را سر دادند.

  دخیل ابراهیم ریاست مشترک مرکز جامعه دمکراتیک کرد با اشاره به همکاری حزب پ.د.ک در اشغالگری دولت ترکیه آن را محکوم کرده و از تمامی کردستانیان درخواست کرد، در برابر موضع خیانتکار مسئولین پ.د.ک موضعگیری نمایند.

  سعادت الدین بوتان به نمایندگی از کمیسیون جوانان سخن گفته و از تمامی جوانان کرد درخواست کرد، در برابر این حملات بپاخیزند.

  همچنین نمانیدەی  جامعه اسلامی کردستان در زاربروکن اعلام کرد، رژیم اردوغان با سنتر اسلام-ترک و جنایتهایی که مرتکب میشود نمایندهی اسلام دروغین است.

  کنشگران اعلامیەهایی را توضیع کرده و با شعار " زنده‌باد رهبر آپو" این کنش پایان یافت.