درخواست خانواده‌ها و وکلای زندانیان امرالی برای انجام ملاقات

خانواده رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از زندان جزیره امرالی درخواستی را به مقامات قضایی بورسا تحویل دادند.

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و وصی خانواده مظلوم دینچ برای انجام ملاقات در فاصله روزهای ٢٧ تا ٢٩ مه (٧ تا ٩ خرداد) از طریق وکلایشان به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا-ی ترکیه مراجعه کردند.

وکلای عبدالله اوجالان رِزان ساریجا، راضیه تورگوت، ابراهیم بیلمز و سربای کوکلو برای انجام ملاقات در روزهای ٢٧ تا ٢٩ مه درخواستی را به دادستانی جمهوری در شهر بورسا-ی ترکیه تحویل دادند.

علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش به واسطه وکلای خانواده درخواست مشابهی را برای انجام ملاقات به دادستانی بورسا تحویل دادند.

خانواده‌ها اعلام کردند که خواستار گفتگوی تلفنی با عزیزان دربندشان هستند.