درخواست ملاقات وکلا برای دیدار با اوجالان

وکلای اوجالان برای دیدار با موکل خویش به دادستانی جمهوری شهر بورسا مرجعه کردند.

  راضیه تورگوت، رزان ساریجا، سربای کوکلو و ابراهیم بیلمز وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای دیدار با موکل خویش به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.