شعار مرگ بر روحانی در تهران

مالباختگان موسسه‌های مالی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مالباختگان موسسه‌های مالی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

دهها تن از مالباختگان موسسەهای مالی و اعتباری با انجام راهپیمایی در تهران علیه مقامات حکومتی شعار دادند.

 

با وجود تلاش نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان، آنها خود را به مقابل دادستانی رساندند و علیه لاریجانی رئیس قوه قضائیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شعار دادند.

 

شمار زیادی از موسسات مالی و اعتباری که با مجوز بانک مرکزی ایران فعالیت می‌کردند هزاران میلیارد از سپردەهای مردمی را ربودەاند. در سال‌های گذشته صدها تجمع و راهپیمایی توسط مالباختگان انجام شده است اما بانک مرکزی از قبول مسئولیت شانه خالی کرده است.

 

گزارش‌ها حاکیست راهپیمایی دیروز را مالباختگان موسسه‌های البرز ایرانیان، کاسپین و افضل توس ترتیب دادند.

 

در هفتەهای گذشته بحث فساد مالی در ایران بالا گرفته و چهرەهای جناح‌های مختلف حکومتی یکدیگر را به افشای دزدی‌های یکدیگر تهدید کردەاند.