پ.ی.د:"دولت چک فورا صالح مسلم را آزاد کند و از کردها پوزش بخواهد"

شورای عمومی حزب اتحاد دمکراتیک با صدور بیانیه‌ای بازداشت صالح مسلم از سوی دولت چک را تقبیح نمود و خواهان آزادی فوری وی شد. پ.ی.د کردها و دوستان آنان را به حضور در میادین و گسترش هر چه بیشتر اعتراض‌ها فراخواند."

شورای عمومی حزب اتحاد دمکراتیک با صدور بیانیه‌ای بازداشت صالح مسلم از سوی دولت چک را تقبیح نمود و خواهان آزادی فوری وی شد. پ.ی.د کردها و دوستان آنان را به حضور در میادین و گسترش هر چه بیشتر اعتراض‌ها فراخواند."

 

در بیانیه پ.ی.د آمده است:" دولت ترکیه پس از شکست در حملات وحشیانه به شمال سوریه و بویژه عفرین، رژیم فاشیست ترکیه اکنون به شیوه‌ی چرکینی در برابر اراده آزادیخواهی متوسل شده‌اند.

 

پ.ی.د می‌افزاید:"صالح مسلم در سالهای اخیر همچون فردی که در عرصه دیپلماسی نقش موثری را در انقلاب سوریه و بخصوص جنگ علیه داعش در عرصه بین‌المللی و افکاری عمومی جهان به انجام رساند و همگان را از اعمال تروریست‌ها آگاه کرد.

 

وی در دوره‌ای که سِمَت ریاست مشترک پ.ی.د را بر عهده داشت نقش مهمی را در ارائه راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه بر دوش گرفته و پروژه دمکراتیک شمال سوریه را پیش کشید تا بدینگونه به مدلی برای سوریه دمکراتیک مبدل گردد و تمام شهروندان بر اساس خودویژگی‌های فراملیتی، آزادانه و ارزشمند در آینده آن مشارکت داشته باشند."

 

حزب اتحاد دمکراتیک در ادامه می‌افزاید:"صالح مسلم شهروند سوریه است و به شیوه‌ای رسمی برای انجام وظایف به اروپا سفر کرده است. هدف ایشان ارتقای هر چه بیشتر پیام انقلاب سوریه و جلب همکاری بیشتر علیه تروریستها در سوریه و خاورمیانه است. تروریسمی که با توسل به همکاری‌های رژیم حاکم بر ترکیه بر خلق‌های سوریه تحمیل می‌شود. رژیم ترکیه درصدد انتقام از تمام کسانی است که علیه داعش جنگیده‌اند و در این راستا خواهان بازداشت افرادی است که در خارج از ترکیه  در شکست داعش نقش ایفا کرده‌اند."

 

"همچون شورای عمومی حزب اتحاد دمکراتیک-پ.ی.د رفتار ضداخلاقی و غیرقانونی دولت چک را تقبیح می‌کنیم. دولت چک می‌بایست در کمک به آزادیخواهانی که برای دمکراسی مبارزه می‌کنند پیشاهنگی می‌نمود و علیه دولت ترکیه که درصدد اشاعه ترور در اروپا است مقاومت می‌کرد."

 

پ.ی.د از دولت چک خواست تا هر چه زودتر صالح مسلم را آزاد نماید و در جبران این رفتار غیرقانونی و ضد موازین اخلاقی از کردها و دوستان آنان پوزش بخواهد.

 

حزب اتحاد دمکراتیک در پایان بیانیه خود از کردهای خارج از میهن –بویژه کردهای اروپا- و دوستان آنان خواست تا با راهکارهای دمکراتیک در برابر این قبیل اعمال بپاخیزند و وظیفه انسانی و اخلاقی خود را به انجام رسانند.