کالکان: همانگونه که داعش زانو زد، آ.ک.پ نیز زانو خواهد زد

دوران کالکان عضو کمیته رهبری پ.ک.ک در پاسخ به پرسشهای وبسایت اینترنتی HBDH اعلام داشت که آنها در مرحله نهایی مبارزه نیم سده اخیر خود قرار داشته و همانگونه که تبهکاران داعش را به زانو درآورده و تسلیم کردند، آ.ک.پ فاشیست را نیز به زانو درخواهند آورد.

کالکان در این مصاحبه با گرامیداشت یاد و خاطره دلال و اولاش، به تمامی شهدای این جنبش ادای احترام نموده و نوید و وعده برآورده ساختن اهداف و آرمانهای این شهدا را داد. کالکان در این گفتگو مبارزه ٣ سال گذشته جنبش انقلابی اتحاد خلقها-HBDH را به عنوان مبارزه علیه فاشیسم قلمداد کرده و اظهار داشت: فاشیسم به معنای حمله، ظلم، استعمار، سرکوب و ترور، نژاد پرستی و شونیسم، نابودی و کشتار جمعی آمده است. در همین رابطه کالکان اظهار داشت علیه فاشیسم لازم است مبارزه ای انقلابی- دمکراتیک و رادیکال به پیش برده شود، لازم است همه از تمامی امکانات خود استفاده و در مقابل فاشیسم مقاومت و ایستادگی نمایند.

 

کالکان در ادامه سخنان خود اظهار داشت که مبارزه علیه فاشیسم، مبارزه برای انقلابی دمکراتیک بوده و یکی از بخشهای اجتماعی که بیش از هر چیز  نیازمند انقلابی دمکراتیک است، مبارزه جوانان است که نیروی اساسی انقلاب هستند. زنان نیز از نیروهای بنیادی و پیشاهنگ دمکراسی و آزادی به شمار میروند.

 

مرحله نهایی نیم سده مبارزه بین فاشیسم و زیردستان

دوران کالکان با یادآوری کودتای ١٢ مارس که در ۴٨ سالگرد خود قرار دارد اظهار داشت: همواره می‌گویند که چیزی به گذشتن نیم سده از آن گذشته است، زمان بازخواست از تاریخ پنجاه سال اخیر ترکیه فرا رسیده است. ترکیه به کجا خواهید رسید، چگونه ترکیه‌ای خلق خواهد شد؟ آیا نیروهای همکار و حافظ انسجام سرکوب فاشیستی، ترور و استعمار به شیوه‌ی یک دیکتاتوری فاشیست برتری یافته یا ترکیه‌ای دمکراتیک و حیات آزاد زیردستان، کارگران، زنان و جوانان ایجاد خواهد شد؟ کودتاگران در ١٢ مارس برای ایجاد یک دیکتاتوری فاشیست به حمله و تجاوز دست زدند.  کسانی که با پیشاهنگی ماهر ها، دنیز ها و ابراهیم ها با رشادت به مقاومت دست زدند، برای ایجاد ترکیه‌ای دمکراتیک و کردستانی آزاد به رشادتها و مقاومتهای بی‌نظیری دست زدند. این مبارزه عظیم ۵٠ سال است که تداوم دارد. در واقع، ما اکنون در مرحله نهایی این مبارزه قرار داریم. دیکتاتوری فاشیست آ.ک.پ/ م.ه.پ که بر اساس خط مشی کودتاچیان ١٢ مارس و ١٢ سپتامبر قرار دارد، به چنان نیرویی بدل شده است که کودتای فاشیستی را به اوج رسانیده است و درصدد است در ترکیه دیکتاتوری همیشگی فاشیستی را ایجاد نماید. نیروهای دمکراتیک-انقلابی کردستان و ترکیه تحت عنوان جنبش انقلابی اتحاد خلق‌ها به هم پیوسته و به منظور ایجاد ترکیه‌ای دمکراتیک و کردستانی آزاد که از جمله اهداف مقاومت کنندگان سال ١٩٧١ می‌باشد، با تمامی نیروی مبارزه خود، به ایستادگی دست زده  خلق‌ها را در حالت بسیج و آمادگی قرار می‌دهند. بدینگونه درصدد هستند بازخواست ۵٠ ساله اخیر را از تفکر فاشیستی به پیروزی رسانند.

 

کالکان اظهار داشت: اخرین مرحله مبارزه پنجاه ساله، مرحله پیروزی است. در مبارزه ۴٨ ساله گذشته، جوانان همواره نقش پیشاهنگی خود را ایفا کرده‌اند. دینامیک‌ترین نیرو، جوانان بوده‌اند. با جسارت و فداکاری بی‌نظیر خود به نمونه و پیشاهنگ زیردستان  خلقها بدل شده‌اند. اما برای پیروزی این مبارزه تاریخی لازم است به نقش ها و مسئولیتهای خود واقف باشند.

 

ما در ابتدای راه قرار نداریم؛ در مرحله نابودی و از میان برداشتن فاشیسم قرار داریم

کالکان در ادامه اظهار داشت که در مرحله آغاز این مبارزه قرار نداریم؛ بدین معنا که ما مرحله تضعیف دیکتاتوری استعمارگر فاشیست را از سر گذرانیده‌ایم. ما در مرحله نابودی و از میان برداشتن دیکتاتوری استعمارگر فاشیستی قرار داریم. در مرحله پیروزی انقلابی دمکراتیک قرار داریم. کالکان اعلام نمود که آنها در مرحله پیروزی قرار داشته و برهه کنونی، برهه پیروزی انقلاب آزادی کردستان و انقلاب دمکراتیک در ترکیه است. مرحله پایان دادن به حصر و در هم شکستن فاشیسم بازگو کننده موقعیت کنونی است. این مرحله برای آزادی کردستان و دمکراتیزاسیون ترکیه است. زمانی که انزوا خاتمه یافته و فاشیسم در هم شکند زمانی است که ترکیه به دمکراتیزاسیون دست یافته و کردستان آزاد می‌شود. هدف اصلی دست‌یابی به این مساله است. از همین رو مرحله نهایی این انقلابیگری، ما انزوا را به پایان رسانده و فاشیسم را در هم می‌شکنیم؛ به طور روزافزون رشد داشته و از اهمیت فراوانی برخوردار است. در ترکیه، دیکتاتوری فاشیستی امری مشهود است. حملات استعمارگرانه و ماتنی بر کشتار علیه کردستان، ظلم و ستم، ترور در ترکیه ناشی از این امر است.

 

دیکتاتوری کنونی برآمده از شکنجه و حصر امرالی است

کالکان خاطرنشان ساخت که دیکتاتوری فاشیست کنونی برآمده از  سیستم حصر و شکنجه امرالی بوده و این سیستم احساسات نژاد‌پرستانه، شونیستی و ملت‌پرستی را شعله‌ورتر می‌سازد. از همین رو هر گونه نژاد‌پرستی، شونیسم و ارتجاع فاشیستی از سیستم حصر و انزوا در امرالی حمایت می‌کند. از میان برداشتن ذهنیت شونیستی-نژادپرستانه پیش از هر چیز نیازمند در هم شکستن سیستم حصر و انزوا و شکنجه در امرالی است. در امرالی است که راه به سوی آزادی و دمکراسی گشوده می‌شود.

 

کالکان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: سیستم حصر و شکنجه امرالی به گونه‌ای از مدیریت چرخش کرده و در تمام کردستان و ترکیه گسترش یافته است تا جایی که همه متحمل این حصر و شکنجه شده‌اند.  تمامی انسانها، جوانان، زنان و کارگران در طول ٢۴ ساعت روزانه متحمل این حصر و شکنجه و ظلم و ستم می‌شوند. بر این اساس در کردستان، کشتار جمعی و در ترکیه کشتار اجتماعی بر خلق تحمیل می‌شود. مبارزه علیه انزوا از طریق مبارزه علیه انزوای امرالی بسط و گسترش یافته است. اما مبارزه برای پایان دادن به حصر وظیفه همگان به شمار می‌رود. این مبارزه، مبارزه برای درهم شکستن فاشیسم است.

 

مبارزه دمکراتیک صرفا وظیفه اعتصاب کنندگان نیست

کالکان در ادامه افزود: مبارزه کنونی به منظور دمکراتیزاسیون ترکیه و آزاد کردستان بوده و لازم است در برهه کنونی با تمامی نیروی خود از این مرحله و فرایند حمایت و صیانت نموده و ان را به پیروزی رسانیم. این مبارزه مبارزه‌ای همگانی است. خشونت، ترور و شکنجه و انزوای مبتنی بر فاشیسم امری است که بر همه تحمیل می‌شود. از همین رو لازم است مبارزه علیه حصر و انزوا، شکنجه فاشیستی از سوی همگان پیگیری شود. این مبارزه وظیفه اصلی بوده و در ترکیه بر دوش همگان است. باید چنین وظیفه‌ای را شناخته و در قبال آن مسئول بود.  این وظیفه صرفا بر دوش عده‌ای نیست تا بقیه از ان حمایت نمایند. این مبارزه صرفا  مبارزه لیلا گوون، ناصر یاغز، مبارزه زندانیان سیاسی نیست؛ فاشیسم فقط بر این عده فشار و ظلم روا نمی‌دارد. مبارزه دمکراتیک علیه فاشیسم نه فقط وظیفه این عده است، این مبارزه، وظیفه همگان در داخل ترکیه به شمار می‌رود. اما بقیه و البته همه نیز در این رابطه مسئولیت و وظیفه خود را دارند. باید همه در قبال این مبارزه مسئولیت پذیر باشند. کالکان در ادامه افزود: فاشیست ترسو بوده و زمانی که مقاومت انقلابیون، مبارزه سازماندهی شده‌ای را در مقابل خود نبیند؛ همانند گربه‌های وحشی به حمله دست می‌زند. اما زمانیکه با مقاومتی انقلابی و سازماندهی شده مواجه گردد، تسلیم می‌شود. همانگونه که فاشیستهای داعش زانو زده و تسلیم شده‌اند، ذهنیت فاشیستی آ.ک.پ/ م.ه.پ نیز همراه با تبهکارانشان، مانند سدات پَکَر در کوچه‌های استانول زانو خواهند زد.

 

کالکان در پایان سخنانش از جوانان کرد و ترکیه خواست تا این مرحله و فرایند کنونی مبارزه را بدرستی ارزیابی کرده و وظایف خد را به جای آورند.