یک کارخانه بزرگ، ١٢ کارگاه و سه اتوبوس فاشیست‌های ترکیه به آتش کشیده شد

ابتکار عمل فرزندان آتش اعلام کرد که در بودروم سه اتوبوس، در ازمیر یک کارخانه بزرگ  و در استانبول ١٢ کارگاه را به آتش کشیده‌اند.

ابتکار عمل فرزندان آتش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اعضای آنان روز ١٣ ژوئیه در منطقه بودروم مغلا سه دستگاه اتوبوس را به آتش کشیدند.

همچنین ١۵ ژوئیه در منطقه کمالپاشای ازمیر یک کارگاه یک کارخانه متعلق به فاشیست‌ها و در همان روز در منتقه باغچلاری استانبول ١٢ کارگاه فاشیست‌ها را به آتش کشیدند.