درخواست ملاقات خانواده زندانیان امرالی

خانواده رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و خانواده‌های سه زندانی سیاسی دیگر کوردستان از طریق وکلای خانوادگی درخواستی را به مقامات قضایی بورسا تحویل دادند.

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و وصی خانواده مظلوم دینچ برای انجام ملاقات از طریق وکلایشان به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا-ی ترکیه مراجعه کردند.

علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش اعضای خانواده‌ی هر سه زندانی سیاسی کورد دیگر هم از طریق وکلایشان به دادستانی جمهوری در بورسا مراجعه کردند.

رهبر خلق کورد پس از ٢١ سال برای اولین بار در ٢٧ آوریل سال جاری موفق شده بود با خانواده‌اش از طریق تلفن گفتگو کند. دادستانی رژیم ترک روز ٧ سپتامبر حق هرگونه ملاقات و مکالمه تلفنی عبدالله اوجالان با خانواده‌اش را ممنوع اعلام کرد.

از سوی دیگر رژیم ترکیه شش ماه ملاقات وکلا را با رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان ممنوع اعلام کرده است. بهانه این بار دادستانی تُرک نگارش کتاب «نقشه راه» برای دادگاه حقوق بشر شورای اروپا در سپتامبر ٢٠٠٩ می‌باشد.