بسه ارزنجان: سده ٢١ به قرن آزادی زنان منتهی خواهد شد

بسه ارزنجان: بدون تردید پیروزی این کارزار از مبارزه مشترک زنان حایز اهمیت است، یکی از آرمانهای این مقطع ایجاد همکاری است. زیرا سده ٢١ به قرن آزادی زنان منتهی خواهد شد.

   بسه ارزنجان عضو شورای کنفدرالیسم زنان کردستان در ارتباط با کارزار «تو نیز برای تغییر و آزادی بپاخیز» با خبرگزاری فرات نیوز به گفتوگو پرداخت.

   ارزنجان در آغاز گفت: مبارزه ما در سال ٢٠١٩ مبارزه ای بسیار دشوار است. رهبری ما، جنبش آزادیخواهی ما، خلقمانف دوستانمان، همگی در جبهه مشترکی برای آزادی و دمکراسی در مقاومتی بی‌نظیر و بزرگ درگیر هستند. این مقاومت با هزینه‌های گزاف، و با عزمی نستوه ادامه دارد.

   ارزنجان در ادامه سخنان خود گفت: ما به عنوان جنبش آزادیخواهی زنان مدعی پیشاهنگی زنان در سطح جهان هستیم. در وهله نخست، در شمال و روژآوای کردستان و تمامی نقاط جهان تلاشهای ما در راستای مقاومت ادامه دارند. زیرا عملی شدن ادعای ما مبنی بر آزادی، امیدهای فراوانی را دامن زده است. مبانی اصلی این امید و باور به آزادی، پارادایم دمکراتیک، ایدئولوژیک و آزادیخواهانه زنان همراه ایدئولوژی رهایی بخش است.

مبارزه ما واجد سرشتی جهانی است
   ارزنجان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: زمانی که واقعیت جهان و منطقه مد نظر واقع شود مبارزه ما برای آزادی زنان و مبارزه برای آزادی کردستان، واجد دو سیمای محلی و جهانی است. به دلیل این واقعیت نیاز به کارزاری چنین گسترده درک شده است تا تمامی مسائل و مشکلات حل و فصل شوند. کارزار «تو نیز برای تغییر و آزادی بپاخیز» که در کردستان تحت عناوین مختلف ادامه می‌یابد را باید در این چارچوب درک کرد.

​​​​​​​   ارزنجان در ادامه افزود: پیش از این نیز مساله زنان پیشرو در بسیاری از کارزارها مد نظر قرار گرفته بود و در این راستا تلاش شده است. در نتیجه؛ از تاثیر سترگی بر جامعه برخوردار بوده است و به منظور درهم شکستن جنسیت سالاری و گسترش مبارزات زنان دستاوردهای بیشماری را در پی داشته است. کارزاری را که ما هم اکنون به آن دست زده‌ایم، این جسارت را در ما به وجود اورده است که با ادعاهای بیشتر و گسترده‌تر، زمینه برای تحقق انها پدید آید.

مبارزات زنان باعث شد تا پیام ای اوجالان به تمامی اقشار جامعه برسند
​​​​​​​   ارزنجان با اشاره به مقاومتی که با پیشاهنگی زنان ادامه دارد گفت: نمی‌توان گفت که انزوا به تمامی درهم شکسته شده است، اما در شکست ان بسیار تاثیر گذار بوده است و شکافهای بزرگی را بر دیوار حصر رهبر آپو و خلقمان ایجاد کرده است. در این میان نیز آنچه که حایز اهمیت است این است که این زنان بودند که پیامها و تحلیلهای رهبری از کارزار مقاومت و ایستارهای وی را به تمامی اقشار جامعه منتقل کردند. بار دیگر نشان دادند که حل مساله کرد در تمامی مناطق تنها با مخاطب قرار دادن رهبری ما از طریق نیروی ما امکان پذیر است.

​​​​​​​   در هم شکستن کامل فاشیسم و حصر، نیازمند مبارزه ای بیشتر و گسترده‌تر است. یکی از اهداف این کارزار نیز همین مساله است. به همین دلیل نیز هر تلاشی که زنان کرد به آن دست می‌زنند، در هر چارچوبی، در تمامی ابعاد زندگی، برداشتن حصر از امرالی بر رهبریمان، از اهمیتی استراتژیک برخوردار است. انزوای تحملی بر رهبری ما به معنای تداوم حصر بر خلقهای کرد و ترک و مطالبات دمکراسیخواهانه است.

مساله آزادی زنان صرفا با انداختن کارزارها حل نخواهد شد
​​​​​​​   ارزنجان در ادامه افزود مساله آزادی زنان صرفا با براه انداختن کارزارها حل نخواهد شد. هدف از راه اندازی کارزارها اینست که مسائل همیشه در دستور کار روز باقی مانده و با حساسیت در مقابل آنها عمل شود، کارزارها با هدف اطلاع‌رسانی و اشاعه فعالیت‌ها می‌باشند. مطالبات دچار تغییر و تحول می‌شوند، اما کارزارها پتانسیل مبارزاتی زنان سازماندهی شده را به هر نحوی به منصه‌ی ظهور گذاشته و طراحی عمل را ممکن می سازد. ارزنجان مسائل و مشکلات گسترده زنان را خاطرنشان ساخته و گفت: کارزار برای تغییر و آزادی زنان تو نیز بپاخیز، مبارزه‌ای گسترده و استراتژیک است که به تمامی این مسائل و مکشلات پاسخ داده و راه حل را با خود به همراه دارد. سطح ایدئولوژیک، اجتماعی و سازماندهی جنبش زنان نه فقر از طریق مشخص نمودن و کشف مشکلات امکان دارد، بلکه واجد پتانسیل و ادعایی دست‌یابی به راه حل را نیز در خود دارد. این کارزار از زمینه تاریخی عمیق و پرسپکتیف زنان و شایستگی برخوردار  است.

مبارزه مشترک واجد اهمیت است
​​​​​​​   بدون تردید در پیروزی این کارزار، مبارزه مشترک زنان از اهمیتی بالایی برخوردار است. یکی از اهداف این کارزار ایجاد همکاری است. زیرا سده ٢١ به قرن آزادی زنان منتهی خواهد شد. این سده، سده‌ایی است که مبارزه آزادی زنان را در جهان گسترش خواهد داد. زنان بیش از هر زمان دیگری از اتحاد زنان، اینترناسیونالیسم، همکاری زنان، اتکا و پشتیبانی زنان سخن می‌گویند. به همین دلیل مبارزه مشترک زنان، راه را بر ائتلافهای دمکراتیک، پلاتفرمها و شبکه‌های زنان گشوده و با مبارزه‌ای از این دست، می‌توان رهایی را تحقق بخشید. در بعد تاریخی نیز ما در چنان دوره‌ای زندگی می‌کنیم که مبارزه و تجارب زنان، می‌تواند به پیروزی منجر و ایستارهای مبارزه را با نیروی مبارزاتی زنان گسترش بخشیده و در عمل آن را به منصه ظهور برساند. از همینرو، لازم است که امروزه زنان با تفکراتی عمیق؛ برای طراحی و اهداف و برنامه‌های مرتبط تلاش نمایند. براین باوریم که کارزار آغاز شده در ارتباط با مبارزه مشترک زنان، در تمامی کردستان، در خاورمیانه و جهان جنبش قدرتمندی را ایجاد خواهد کرد.

​​​​​​​   به مجرد بسط و گسترش جنبش آزادیخواهی زنان، به محض توسعه سیستم مبتنی بر زنان، مبارزه زنان بر مبنای هویت خود، تغییر و دگرگونی مردان و جامعه نیز می‌تواند ایجاد شود. با هویت زن سازماندهی شده، یک زن سوسیالیستی جدید، امکان توسعه و بسط آن مهیا می‌گردد. هر اندازه که جامعه از خط آزادی زن و مبارزه آن صیانت نماید، از دامنه مسائل و مشکلات اجتماعی کاسته شده و زمینه‌های حیاتی کامیاب‌تر آماده می‌گردد.

تلاشهای زنان برای. آزادی زن، مبارزه‌ای از روی اعتقاد و باور است
​​​​​​​   ارزنجان در ادامه سخنانش گفت: ما وجود کنفدرالیسم زنان کردستان را به منظور ایجاد ذهنیت و روح آزادی برای ایجاد خروش و روحیه بسیار مهم ارزیابی می‌کنیم. مبارزات آزادی برای زنان در اولویت مبارزه برای اعتقادات قرار دارد. عدم پذیرش سیستم موجود مردسالار و خروج از آن است. به همین دلیل نیز برای توسعه ذهنیت آزادی واحد اهمیت است. از نیروی محرکه مهمی برای ذهنیت سازی زنان، مبارزه جنسیتی زنان، صیانت زنان از زنان را به دنبال داشته و از این رو مهم قلمداد می‌شود. زنان باید در ارتباط با مساله چگونگی تعمق انسان نیز بسیار تفکر و اندیشه نمایند.

آزادی زنان صرفا از طریق صدور بیانیه امکان‌پذیر نیست
​​​​​​​   بسه ارزنجان از اعضای شورای هماهنگی کنفدرالیسم زنان کردستان در بخش پایانی سخنان خود افزود: ما براین بر این باوریم که کارزار برای آزادی و تغییر تو نیز بپا خیز،  و دیگر اقدامات مرتبط زنان در سال ٢٠١٩ بسط و گسترش خواهند یافت. صرفا از طریق صدور بیانیه و برخی از کنش‌گریهای محدود، پیروزی امکان‌پذیر نیست. باید با تک تک زنان سخنان گفت. در محلات آنها ر ا اموزش داد. نه از بالا، بلکه باید از قاعده اجتماعی مبارزه را ادامه داد. باید بسط و گسترش سازماندهی را مد نظر قرار داد. وضعیت زنان را خود زنان به خوبی درک می‌کنند. حتی اگر از وضعیت خود نیز اطلاعی نمی‌داشتند، شرایط و وضعیت کنونی می‌تواند این مساله را به آنها یادآور شد که در چه شرایطی هستند. به جای بازگویی وضعیت موجود، مبارزه برای حل این وضعیت امری درست و واقعی محسوب می‌شود. باید توجه ما بر حل مساله متمرکز شود. در ترکیه، سوریه برای یک قانون اساسی دمکراتیک چه باید کرد؟ قانون اساسی باید بر مبنای نگرشهای زنانه تاسیس گردد. مبارزات این کارزار باید همانند جنبش عظیم دمکراسی مشاهده گردد.

​​​​​​​   همانگونه که در مقدمه نیز گفتیم؛ تلاشهای ما نیازمند در برگرفتن این حوزه های مهم می‌باشند. هر شهر، هر محله، باید سازماندهی حیات خود را در دست بگیرد. برای نمونه تلاشها در حوزه اقتصادی زنان بسیار مهم ارزیابی می‌شوند. در ارتباط با مسائل اقتصادی تلاشهای زنان می‌توانند شکل بگیرند. باید پروژه‌هایی برای اتحاد زنان، بدین منظور که زنان بتوانند به خود اتکا کنند، وجود داشته باشند. زنان در چارچوب این کارزار در مدیریتهای محلی، در حوزه‌های حقوقی، کارگری، انتشارات، دیپلماسی، فرهنگ و هنر و ورزش بسیار به خوبی می‌توانند ایفای نقش داشته باشد.

​​​​​​​   تلاشها به منظور سازماندهی و آموزش زنان باید به خوبی اجرایی شوند. از سوی  دیکر مهم است که تمامی تلاشهای ما زنان با ذهنیت مبتنی بر ملت دمکراتیک انجام شوند. باید ما با زنان دیگر خلقها، دیگر اعتقادات و آیینها به تلاشهای مشترک نیز دست یابیم. در ترکیه، تلاشهای مهمی از سوی زنان فمینیست  مشاهده می‌گردد. ما نیز یکی از این نیروهای مهم محسوب می‌شویم. ترکها، کردها، ارمنیان، چچن ها، رومیها، لازها، عربها، فارسها، سریانیها، علویان، ایزدیان، یارسانها، مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، مبارزه برای آزادی مشترک تمامی این بخشها در روژاوا می‌تواند تحقق یابد.

مبارزه مشترک می‌تواند توسعه یابد
​​​​​​​   نیز همراه با این کارزار می‌توان در کنشگریهای دیگر نیز همکاری و مشارکت داشت. میتوان از این کنشگریها نیرو گرفت. در استانبول، آمد، زنان باید مبارزای بسیار فعال باشند. همراه با تمامی زنان ترکیه، می‌توان پیشاهنگی این کارزار را برعهده گرفت. با جنبشهای زنان ترکیه، مبارزه مشترک را میتوان با یکدیگر گسترش داد و برای دمکراتیزاسیون و آزادی خاورمیانه نقشی مهم ایفا کرد. در این چارچوب هدف آزادی زنان، با ادعای سازماندهی زنان،  با عزمی نستوه میتوان به پیروزی رسید و به آزادی دست یافت.

​​​​​​​   برای ما زنان سده ٢١ می‌تواند به قرن جنگ و مقاومتی بزرگ نیز بدل شود. به همین دلیل نیز باید جهان اندیشه خود را گسترش دهیم. در این چهارچوب، بر مبنای عشق به آزادی، خرد زنان و سازماندهی زنان، باید مبارزه خود را تداوم بخشیم و آن را شدت بخشیم. باید ما در این چارچوب به مبارزه دست زنیم. آزادی، مبارزه است و در این راه مسیر ما مشروع و رواست. کارزار تو نیز برای تغییر و آزادی بپاخیز، که از سوی زنان آغاز شده است، در این بعد خود می‌تواند بسط و گسترش به خود دیده و با اراده‌ای راسخ و مطالبات خود، به اهداف خود دست یابد.