بسی هوزات: با اتحاد می‌توان دستاوردهای زنان را محافظت کرد

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک به مناسبت ٢۵ نوامبر روز منع خشونت علیه زنان در سخنانی اظهار کرد:"وظیفه اصلی ارتقای مبارزات دمکراتیک و متحد زنان است."

بسی هوزارت ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) به مناسبت روز ٢۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان سخنانی اظهار کرد.

هوزات خاطرنشان کرد که حاکمیت فاشیست به دشمنی با عموم زنان پرداخته و افزود:"فاشیسم بر خصومت با زنان، جامعه و طبیعت تکیه می‌كند. نابودگر و قاتل است.

ریاست مشترک ک.ج.ک یادآور شد که حملات حاکمیت فاشیست حمله به زنان و جامعه است و افزود:"از اینرو لازم است مبارزه علیه حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ باید مشترک و متحد باشد. اکنون وظیفه اصلی ارتقای مبارزات دمکراتیک و متحد زنان است. ضرورت اتحاد مبارزاتی زنان وجود دارد. مبارزه دمکراتیک و متحد زنان در منطقه و در سطح بین‌المللی به معنی نیرومندترین شیوه محافظت از تمامی زنان است. زنان وقتی با شیوه‌ای سازمانی فعالیت نموده و متحدانه عمل کنند نیرومند خواهند شد. مخاطرات، زنان را وادار می‌کند که متحدانه عمل نموده و در مبارزات متحد شوند.

شیوه ریاست مشترک، پروژه زندگی مشترک آزاد دستاوردهای همه زنان کوردستان، ترکیه، خاورمیانه و جهان است. هرگونه حمله‌ای علیه این شیوه مدیریتی حمله به آزادی زنان است. به همین سبب تمامی زنان باید از ارزشها و دستاوردهایشان صیانت کنند. سکوت در برابر این حملات به معنی چشم‌پوشی از ارزشهای آزادی است و چنین چیزی خطرات بزرگی را در پی دارد. جنبش زنان کوردستان و جنبش زنان ترکیه زمانی که متحد شده و علیه حاکمیت فاشیست مبارزه‌ای مشترک را در پیش گیرند توانایی محافظت از دستاوردها را دارا خواهند بود. سازماندهی و مبارزه مشترک ضامن زندگی برابر و آزادی زنان است."

هوزات در این بخش به انقلاب روژاوا اشاره کرده و آنرا انقلاب زنان خواند.

در نمود روژاوا به بشریت حمله می‌کنند

هوزات با یادآوری اینکه روژاوا از ٧ سال پیش با سیستمی دمکراتیک متکی بر اراده مشترک فارغ از دولت‌ و حکومت اداره می‌شود اظهار کرد:"ارزشهای انسانی که در خود را در شخص زنان آزاد نشان داده است با انقلاب روژوا به ثمر رسید. حمله اشغالگرانه علیه روژاوا، علیه شمال و شرق سوریه حمله به تمام ارزشهای بشری است. حمله‌ای به زندگی آزاد انسانیت است. حمله به روژاوا در حقیقت حمله به تمامی بشریت است. به همین دلیل وجدان بشری برای خلق‌های شمال و شرق سوریه بپاخواست. دولت فاشیست ترک دشمن زنان است، دشمن کوردها و دشمن بشریت است."

"همچنانکه زنان و خلق کورد در تاریخ بشریت نقشی اساسی را در آفرینش ارزشهای بشری ایفا کرده‌اند امروز نیز همان به همان نقش خویش برخواسته‌اند. انقلاب روژاوا، شمال و شرق سوریه بیانگر این واقعیت است."

هوزات خاطرنشان کرد که خلق‌های جهان و عموم بشریت به شیوه‌ای نیرومندانه از این سیستم حمایت کرده است و افزود:"در واقع این امر به بشریت هیجان می‌بخشد."

هوزات در ادامه گفت:"ما با اتحاد زنان، با گردهم آمدن پیرامون ارزشهای جهانی زنان و با مقاومت جوهری زنان به استقبال ٢۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان می‌رویم. زیرا ما دارای چنان نیرویی هستیم که مبارزه همیشگی خویش را در برابر خشونت ادامه دهیم و جهانی عاری از جنگ و خشونت بیافرینیم."