جوامع زنان کوردستان: باید رؤیاهای شهیدان ٩ ژانویه پاریس را محقق کنیم

جوامع زنان کوردستان: در هفتمین سالگرد قتلعام پاریس ما یاد رفقای خود سارا، روژبین و روناهی را با احترام گرامی می‌داریم. برای گرامیداشت یاد آنان، ما باید رؤیا و آرزوهای آنان،آرزوهای میسر نشده‌ی آنان؛ کوردستان آزاد، زن و جامعەی آزاد را محقق سازیم.

شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان بە مناسبت سالگرد قتلعام پاریس بیانیەای منتشر کرد. در این بیانیە آمدە است، "در نهم ژانویەی ۲۰۱۳ پیشاهنگان جنبش ما ساکینە جانسز (سارا)، مبارزان زن فیدان دوغان (روژبین) و لیلا شایلمز (روناهی) در پاریس بە قتل رسیدند. این قتلعام در مرکز و پایتخت مدرنیتەی کاپیتالیستی با توطئەای بینالمللی زمینەاش فراهم گشت و اجرایی شد. این قتلعام از طرف دولت ترکیە طراحی و اجرا شد. این رویداد در چهارچوب مفهوم جنگ ویژەی آ.ک.پ ارزیابی شد و بە عنوان قسمتی از نقشەی خائنانەی تصفیەی نیروهای آزادی کورد عملی و اجرایی گردید.

اردوغان دستور داد، میت اجرا کرد

ک.ژ.ک اعلام نموده است کە این قتلعام بە دستور رئیس آ.ک.پ، اردوغان انجام گرفت و سازمان میت آن را عملی و اجرایی کرد و در حرف و عمل مستقیما با "پروسەی آشتی و چارەیابی مسئلەی کورد" مربوط می‌باشد.

در ادامەی بیانیە گفتە شدە است،" قتلعام با هدف تضعیف کردن، تسلط یافتن و نابودکردن نیروهای آزادی و ملت کورد تحت عنوان پروسەی چارەیابی بود. با حملە بە رفیق ساکینە کە جوهر فکر جنبش ما و یکی از پیشاهنگان و سازماندهی کنندەگان آغاز جنبش است، حملە بە جوهر و بنیاد جنبش آزادیست، علیە راه و مسیر آزادیست، بر ضد روح و ارادەی استقلال انجام شدە است."

ک.ژ.ک در ادامه بیانیه با یادآوری اهداف رژیم ترک از قتلعام درسیم ظهور شخصیت انقلابی ساکینه جانسز را شکستی تاریخی برای ذهنیت استعمارگر ترکیه عنوان می‌نماید که در این شخصیت در سایه‌ی تلاش‌‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و مقاومت پ.ک.ک میسر شده است.

ک.ژ.ک در بخشی دیگر از بیانیه سیستم حقوقی فرانسه را به در پیش گرفتن سیاست منفعت‌پرستانه و پراگماتیستی در قبال پرونده ترور سه زن انقلابی کورد متهم نموده و خواستار محکوم نمودن دولت ترکیه از سوی سیستم قضایی فرانسه است.

در بخشی دیگر از بیانیه ک.ژ.ک آمده است: در هفتمین سالگرد قتل‌عام پاریس ما یاد رفقایمان سارا، روژبین و روناهی را با احترام گرامی میداریم. برای گرامیداشت یاد و خاطرەی آنان، ما باید آمال و رٶیاهای میسر نشده آنان کوردستان آزاد، زن و جامعەی آزاد را محقق کنیم. بدین دلیل برای اینکە ساراها، روژبینها و روناهی‌های آیندە آزاد، خلق و زندگی کنند، باید روحیه جنگجویی، مقاومت، پیشاهنگی و انقلابیگری آنان را در شخصیت خود نهادینە کنیم. لذا ما اعلام میکنیم، زندە باد هر انسان کوردی کە میتواند آنها را در شخصیت خود احیا و شکوفا کند."

جوامع زنان کوردستان پس از شرح مقاطع مبارزاتی هر سه شهید یاد و خاطره آنان را گرامی داشته و در پایان می‌افزاید:

"زندگی، مواضع و اتوپیاهای هر سە رفیق ما مانند آفتابی درخشان و سوزان است. ما همچون رفقای آنان، همەی ملت ما و زن باید در راه آزادی با ویژگیهای زیبایی زندگی کنند و زیبایی بە زندگی ببخشند. همەی ما سارا، روژبین و روناهی شویم، بگوییم سارا، روژبین، روناهی، زن، زندگی، آزادی و از این طریق روحیەی درخشان خود را بگسترانیم. با روحیەای اینگونە ما یاد شهیدان خود را گرامی میداریم و یاد رفقا سوە، پاکیزە، فاطمە کە در ۶ ژانویەی ۲۰۱۶ در سلوپی هنگام پروسەی مقاومت خودمدیریتی بە قتل رسیدند، بار دیگر با ادای احترام گرامی میداریم. رنج همەی شهیدان خودمدیریتی کە حاصل تفکر آنها بود و برای آن میجنگیدند، امروز هم برای کوردها و هم برای زنان مانند شعار نیروی جوهری، خودمدیریتی، آبادانی، خودآگاهی و خودمدیریتی کە در چارچوب سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک محقق میشود."