زنان ایرانی بدون موافقت مرد اجازه مسافرت و کوه‌نوردی ندارند

​​​​​​​در ایران زنان پس از ازدواج برای مسافرت و حتی کوهنوری مجبورند از همسر خود اجازه بگیرند. زنانی که مجرد باشند و همچنین زنان کمتر از ٢٠ سال سن هم اجبارا باید با موافقت پدر یا برادر بزرگتر به مسافرت بروند

خشونت در ایران در قانون و شریعت تحمیلی رژیم حاکم نهادینه شده است. در آستانه ٢۵ نوامبر روز مبارزه در برابر خشونت زنان بخشنامه‌ای مبنی بر دشمنی و خصومت علیه زنان در ایران صادر شده است. بخشنامه مذکور علیه زنانی صادر شده که قصد طبیعتگردی و کوه‌نوردی دارند.

 

بخشنامه مذکور از سوی هیأت کوهنوردی استان خراسان رضوی صادر شده است. به نقل از انتخاب این بخشنامه به هیأت‌های کوهنوری استان ارسال شده است.

در این بخشنامه ادعا شده که کوهنوردی و طبیعتگردی مختلط زنان و مردان غیرمشروع است و افزوده که این امر به "رابطه غیر مشروع" و "خلاف موازین اخلاقی" میان زنان و مردان می‌انجامد.

 

بخشنامه کوهنوردی مشترک زنان و مردان را حمله به فرهنگ و سنت ایرانی دانسته که بنیان آنرا اسلام و خانواده تشکیل داده‌اند.

 

هیأت کوهنوردی خراسان رضوی دستور داده که زنان متأهل تنها با موافقت همسر خود و زنان مجرد یا کمتر از ٢٠ سال هم با موافقت پدر می‌توانند به طبیعت گردی و یا کوهنوردی روند.

 

علی ابطحی روحانی میانرو در واکنش به این بخشنامه در صفحه توئیتر خود آنرا "نقطه اشتراک داعش و طالبان و افراطی‌های داخلی زن ستیز" عنوان کرده است
 

دشمنی با زنان در جوهر قوانین جمهوری اسلامی است

دشمنی با زنان در ذات قوانین جمهوری اسلامی است. قوانین ایران با زن همچون یک اسیر دست مرد و یا برده جنسی تحت نظارت مرد برخورد می‌کند.

 

در سرزمینی که قانون اجازه به ازدواج درآوردن دختر ٩ ساله خود را داشته باشدو زن طبق قانون مجبور به پذیرش اوامر پدر و همسر خود گردد، این زن مجبور است در خانه بماند، به دنبال کار نگردد و به کوهنوردی و یا خارج از خانه هم نرود.

 

در ماده ١١٠۵ قانون مدنی ایران آمده است که خانواده از سوی مرد اداره می‌شود و زن بدون موافقت همسر خود نمی‌تواند از خانه خارج شود.