زنان کُرد رتبه دوم زنان بیکار در ایران را به خود اختصاص داده‌اند

به استناد این گزارش بیشترین گروه از جمعیت غیرفعال، زنان "خانه دار" هستند که نیمی از جمعیت غیرفعال ایران را در بر می گیرد. در این میان زنان کرد رتبه دوم زنان بیکار ایران را به خود اختصاص دادەاند.

بر اساس گزارشها جمعیت بالای ۱۰ سال ایران، از دو گروه جمعیتی فعال اقتصادی و غیرفعال تشکیل می‌شود که تحت عنوان نرخ مشارکت اقتصادی مورد سنجش قرار می‌گیرد. در این میان زنان کرد رتبە دوم زنان بیکار ایران را بە خود اختصاص دادەاند.

 

بر اساس گزارشهای منتشرە جمعیت بالای ۱۰ سال ایران، از دو گروه جمعیتی فعال اقتصادی و غیرفعال تشکیل می‌شود که تحت عنوان نرخ مشارکت اقتصادی مورد سنجش قرار می‌گیرد.

 

جمعیت فعال اقتصادی، مجموع گروه بیکاران و شاغلان را شامل می‌شود؛ جمعیت غیرفعال نیز به گروهی از افراد گفته می‌شود که در هیچ‌کدام از گروه شاغلان و بیکاران قرار ندارند؛ به این معنا که جمعیت غیرفعال نه‌تنها شاغل نیستند بلکه در گروه متقاضیان ورود به بازار کار نیز جای نمی گیرند.

 

با این توضیح، افراد محصل، خانه‌دار و افراد دارای درآمد از منابع غیرشغلی جمعیت غیرفعال هستند.

 

بە استناد این گزارش بیشترین گروه از جمعیت غیرفعال، زنان "خانه دار" هستند کە نیمی از جمعیت غیرفعال ایران را در بر می گیرد. در این میان زنان کرد رتبە دوم زنان بیکار ایران را بە خود اختصاص دادەاند.

 

در جامعە فقر زدە و زن ستیز ایران و شرق کردستان بخشی از زنان بدون دستمزد همچنان در چارچوب خانە  محبوس هستند و برای شوهر و فرزندانشان نقش یک مادر و همسر نمونە را ایفا می کنند.

 

لازم بە ذکر است کە خانە داری شغل محسوب نمی شود و اکثر این زنان از هر گونە خدمات بیمە محروم هستند.