زن ٢٠ ساله نام قاتلش را با خون خود روی دیوار نوشت

ماجرای جنایت هولناک قتل یک زن جوان در یک منزل مسکونی شهر مشهد خبر ساز شده است

ماجرای جنایت هولناک قتل یک زن جوان در یک منزل مسکونی شهر مشهد خبر ساز شده است

 

بە گزارش ایلنا، این زن جوان ۲۰ سالە کە هویت وی اعلام نشدە با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.

 

مقتول زمانیکە آخرین نفسهایش را می کشید، با خون ریختە شدە خود، روی دیوار نام قاتل خود را نوشته است.

 

این مرد با توجه به همین نشانه دستگیر شده و به قتل دختر خاله ٢٠ ساله‌اش اعتراف کرد.