مرگ پنج زن طی دو روز در نقاط مختلف کردستان

​​​​​​​در پی تداوم جنایت علیه زنان در نقاط مختلف کردستان طی دو روز گذشته پنج زن به طرق مختلف به زندگی خود خاتمه دادند

روز دوشنبه یک زن ٢٠ سالە به نام روزە علی در شهر سلیمانیه بعد از مشاجرە و ضرب و شتم از سوی همسرش اقدام به خودسوزی کردە و جان خود را از دست داد.

 

مرگ این زن جوان در حالیست کە یک دختر دانشجوی ساکن این شهر نیز همان روز با شلیک گلولە بە زندگی خود پایان دادە است.

 

دلیل خودکشی این دختر جوان تشدید فشارها از سوی برادران و پدرش اعلام شدە است.

 

از سوی دیگر غروب روز دوشنبە یک زن جوان بە نام شنە در محلە بازیان شهر سلیمانیە با اسلحە شکاری بە زندگیش پایان داد.

 

خودکشی زنان در اقلیم کردستان در حالیست کە یک دختر نوجوان ١۶ سالە بە نام زینب آزادی از اهالی زرین آباد دهلران واقع در شرق کردستان نیز بە دلیل اختلافات خانوادگی اقدام بە خودکشی کردە و جان خود را از دست دادە است.

 

همچنین روز یکشنبە هفتە جاری لیدا احمدزادە ١٨ سالە نیز در مهاباد قربانی تعصب ارتجاعی مردسالاری شدە و بە قتل رسید.