نوروز احمد: در مقطع تازه نیرومندتر خواهیم بود

نوروز احمد عضو فرماندهی نیروهای سوریه دمکراتیک با یادآوری دفاع از دستاوردها خاطرنشان کرد که به صورت حرفه‌ای‌تر عمل خواهند کرد، امینه عمر رییس مشترک مجلس سوریه دمکراتیک تاسیس شوراهای نظامی را تبریک گفت

   نشست طیفهای نیروهای دمکراتیک سوریه با شعار 'از پایان دادن به ترور تا برقراری ثبات' از صبح امروز در شهر حسکه آغاز شد.

احمد؛ حرفه‌ای‌تر عمل می‌کنیم
   نوروز احمد عضو شورای فرماندهی نیروهای سوریه دمکراتیک به نمایندگی از یگانهای مدافع زنان- ی.پ.ژ در این نشست طی سخنانی اظهار نمود:"مبارزه‌ای ٨ ساله در برابر تمام نیروها و گروههای تبهکار به نتیجه رسید و وارد مرحله تازه‌ای شده است که دستاوردهای بزرگی را به همراه داشت. مبارزان ی.پ.ژ در خطرناکترین مراحل مبارزه‌ای بی‌وقفه را به نمایش گذاشتند. ی.پ.ژ در مقطعی جاری بیش از گذشته به وظایف خویش عمل خواهد کرد."

   نوروز احمد سپس افزود:"با اتحاد خلق‌ها و نیروهای زن دستاوردهای بزرگی فراهم گردید. از این دستاوردها با تمام توان محافظت خواهد شد. از اینرو نیروهای ما بیشتر به مبحث آموزش اهمیت می‌دهند و حرفه‌ای‌تر عمل خواهند کرد تا اینچنین به تهدیدات پاسخ دهیم و در سوریه‌ای دمکراتیک زندگی کنیم. موضع ما همچون ی.پ.ژ آشکار است، تا پایان به وظایف خویش عمل می‌کنیم. آزادی ما زنان آزادی جامعه است. مبارزه ما بدون وقفه ادامه خواهد یافت."

عمر؛ خلقهای منطقه به ق.س.د باور دارد
   امینه عمر رئیس مشترک مجلس سوریه دمکراتیک- م.س.د با شرکت در این نشست طی سخنانی ضمن تبریک تأسیس مجالس نظامی مناطق خطاب به آنان گفت:"معتقدیم که مقطع جاری با پیروزیهای بزرگی طی خواهند شد. خلقهای منطقه به توانایی ق.س.د یقین دارند. زیرا به نیرویی همچون داعش پایان داد."