کمپ ژنولوژی در ایتالیا: انقلاب آزادی زنان برای ما هم مبارزه و هم خودنوسازی است

از روز نهم آگوست تا روز اول سپتامبر به مدت ۲۲ روز کمپ فرهنگ و جامعه ی مادرانه در منطقه‌ی توسکانی ایتالیا با نام "علم زن" برگزار شد. این کمپ به مدت ۴ سال است که هرسال برگزار می‌شود.

   امسال کمیته‌ی ژنولوژی در اروپا به عنوان شرکت کننده‌ی ویژه به این کمپ دعوت شد. ژنولوژی در این نشست مورد بحث قرار گرفت و بیشتر از ۴۵ زن ایتالیایی در آن شرکت کردند.

   این بار کمپ به بحث در مورد علم زن اختصاص یافت و از دیدگاه ژنولوژی فرهنگ و جامعه‌ی مادرانه تشریح شد. نجیبه قرداغی عضو کمیته‌ی ژنولوژی در این کمپ موضوعی را به عنوان مقدمه‌ای بر ژنولوژی، راههای ذهنیت قدرت مدار، دولت و سرمایه‌داری ارائه کرد. همچنی در پاسخ پرسشهای حاضرین به اهمیت آموزش در تغییر و تحول در شخصیت اشاره شد و به عنوان نمونه جنبش آزادی زن کرد در تغییر شخصیت مرد، مطرح شد.

   بیشترین گفتگوها در مورد روشها و راههای جنبش آزادی زن کرد انجام شد که ارزشهای اخلاقی و سیاستهای جامعه‌ی طبیعی را گسترش داده و با این ارزشها در مقابل ویرانگری سیستم می‌ایستد و سیستم خود را بنیان مینهد.

​​​​​​​   زنان ایتالیایی حاضر در نشست عملکرد خود را مورد انتقاد قرار دادند که نتوانسته‌اند تقسیمات مابین خود را کنار نهند و سیتسم قدرت با همه‌ی اشکال خود فمینیسم را تقسیم و خنثی کرده است. همچنین روشهای ژنولوژی و بنیاد نهادن کنفدرالیسم دمکراتیک زنان را به عنوان بهترین آلترناتیو و زمینه‌ی نوسازی خود اعلام کردند.

​​​​​​​   در ارزیابی پایانی دانیلا بلیگرینی از طرف حاضرین گفت، "با تزهای اوجالان متحیر شدم، برای من جای پرسش است که او چگونه توانست خود را از این مردسالاری برهاند که به بلایی بر زندگی ما تبدیل شده است. او کاری نادر انجام داده است، باید از او بیاموزیم، او جنبش آزادی عظیمی بنیاد نهاده است که به دنبال آزادی و حقوق زنان است. ما در اینجا در فمینیسمی که به آن باور داشتیم، موفق نبودیم.".

​​​​​​​   زن دیگری در همین کمپ با نام کتی گفت، "ژنولوژی نتیجه‌ی انقلاب زن و آزادی است و برای ما نیز مبارزه و خود نو کردن است".

​​​​​​​   زنان در کمپ خواهان تلاشهای بیشتر برای کار و فعالت و مبارزات مشترک با زنان کرد شدند.