کاواندا آگری؛ گریلای زنی که به جنگ با ٢٠٠ پاسدار رژیم تروریستی ایران رفت

شهبانو زوربای با کد سازمانی "کاوندا آگری" با یگان خود به جنگ ۲۰۰ پاسدار رژیم ایران رفت و تا آخرین گلوله هم مقاومت کرد. کاواندا پس از اتمام گلولەهایش، برای اینکه به چنگال عناصر سپاه نیفتد ضامن نارنجک دستی را کشید و به شهادت رسید

  شهبانو زوربای با کد سازمانی "کاوندا آگری" با یگان خود به جنگ ۲۰۰ پاسدار رژیم ایران رفت و تا آخرین گلوله هم مقاومت کرد. کاواندا پس از اتمام گلولەهایش، برای اینکه به چنگال عناصر سپاه نیفتد ضامن نارنجک دستی را کشید و به شهادت رسید

 

  کاواندا در مبارزه آزادیخواهی کردستان دارای تجربەای ۱۰ ساله گریلایی بود. ایشان پس از جنگ با ارتش ترکیه در شمال کردستان به روژهلات کردستان رفته بود و در آنجا در مقابل اشغالگران سپاه ایستادگی کرد. شهبانو علاقه ویژەای به روژهلات داشت و سرانجام در این بخش کردستان جان خویش را فدای آزادی خلق نمود.

 

   کاواندا گریلای مبارز زن در منطقه جوانرو و سلاس باوجانی با پنج تن از رفقای خود در مقابل ۲۰۰ پاسدار رژیم ایران حماسەای را رقم زد و در پایان به شهادت رسید. رفقای کاواندا از ویژگیهای شخصی وی به خبرگزاری فرات گفتند.

 

  کاواندا در سال ۱۹۸۴ در منطقه آگری در شمال کردستان چشم به جهان گشود و سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۲) به صفوف گریلا ملحق شد. ایشان در اول خرداد ۱۳۹۴ (۲۲ ماه مه ۲۰۱۵ ) در مبارزه علیه تروریست‌های سپاه پاسداران در منطقه سلاس همراه با ۵ تن از رفقای خود به شهادت رسید. بریتان زاگرس یکی از رفقای ایشان گفت:"کاواندا همیشه به دنبال مبارزه با دشمن بود و همیشه هم پیروزی را بدست می‌آورد. به رفقا روحیه می‌داد. در واقع چیزهایی را که از فلسفه رهبر آپو یاد گرفته به رفقای دیگر یاد می‌داد. در این راستا هیچگاه تعلل نکرد. ویژگی مهم کاواندا امانتداری بود. کاواندا یک فرمانده بود و رفقای خود را امانت خلق می‌دانست که باید آنان را برای آینده آماده نماید. به همین دلیل تمام رفقا گرداگرد ایشان جمع می‌شدند و آنها هم متقابلا از ایشان حمایت می‌کردند."

 

  یکی دیگر از رفقای کاواندا به نام نوپلدا می‌گوید: "کاواندا را سال ۲۰۱۳ در روژهلات دیدم. علاقه و عشقی وافر به مبارزه در روژهلات در رفیق کاواندا دیدم. خلق روژهلات هم به ایشان علاقه داشت. برای خلق روژهلات آماده بود تا پایان عمر خود در میان خلق به مبارزه علیه ستمگران ادامه دهد. در پایان جان خود را فدای خاک میهن در این بخش از کردستان نمود."

 

  رفقای همرزم وی از شهادت وی می‌گویند؛ کاواندا ساعتها با پنج تن از رفقای خود در مقابل ۲۰۰ پاسدار رژیم ایران جنگید. پس از اتمام مهمات برای نجات از چنگ پاسداران و مزدوران رژیم، نارنجک دستی خود را منفجر کرد و به شهادت رسید.