کاراییلان: هیچ ارتباطی با حملە استانبول نداریم و آن را محکوم می‌کنیم

مراد کاراییلان از اعضای شورای رهبری پ.ک.ک حملە شب گذشتە در منطقە بشیکتاش -استانبول را محکوم کرد. کاراییلان در این بیانیە افزود کە این حملە هیچ رابطەای با نیروهای کرد و کردستانی ندارند

مراد کاراییلان از اعضای شورای رهبری پ.ک.ک حملە شب گذشتە در منطقە بشیکتاش -استانبول را محکوم کرد. کاراییلان در این بیانیە افزود کە این حملە هیچ رابطەای با نیروهای کرد و کردستانی ندارند

کاراییلان در گفتگو با رادیو صدای کردستان بە حملە شب گذشتە بە کلوپ شبانە در استانبول اشارە کردە و آنرا محکوم کرد. کاراییلان این ضایعە را بە خانوادە قربانیان تسلیت گفت و برای زخمی‌ها هم شفا مسئلت نمود.

کاراییلان در این رابطە افزود:"هیچ رابطەای میان نیروهای کردستانی و حملە دیشب در استانبول وجود ندارد. گمان نمی‌کنم کە نیروهای تاک هم چنین کاری را انجام دهند، زیرا کە هدف نیروهای کردستانی دوستی با خلق‌های ترکیە است. مبارزە ما مبارزەای مشروع است و ما برای دوستی با خلقهای ترکیە و خلق‌های دیگر در جهان تلاش می‌کنیم." کاراییلان در ادامە سخنان خود مبارزە کردستان را مبارزە برای دمکراتیزە نمودن ترکیە نامید و افزود کە جنبش آزادیخواهی کرد بە نمایندگی از خلق کرد و خلق‌های ترکیە و همچنین زحمت‌کشان ترکیە در برابر نژادپرستی و فاشیسم می‌جنگد. کاراییلان در ادامە افزود:"مبارزە ما برای انقلابی تازە در خاورمیانە است و ما انقلاب نوین خاورمیانە را ادامە می‌دهیم.ما در حیطە بسیار وسیعی مبارزە می‌نماییم."

"حملە برای جذب متحد تازە صورت گرفتە است"

مراد کاراییلان در ادامە افزود:"آنچنان کە هویداست این حملە از سوی گروههای پنهانی صورت گرفتە است. چرا؟ زیرا ترکیە در شرایط کنونی بە شدت منزوی شدە است. ترکیە در جهان منزوی شدە است. رژیم ترکیە برای تداوم دشمنی با کردها و نابود کردن خلق ما و همچنین ممانعت از انقلاب روژاوا از تبهکاران داعش حمایت کرد. رژیم ترکیە از النصرە هم حمایت نمود. رژیم ترکیە از تمام گروههایی کە از اشغالگری آن حمایت می‌کرد پشتیبانی نمود و اینگونە بە مسئلە سوریە وارد شد. بە همین دلیل متحدان ناتو از این رژیم فاصلە گرفتند. سپس خود را بە روسیە نزدیک کرد. ترکیە خوب می‌داند کە با روسیە هم کاری از پیش نخواهد برد. ترکیە برای نشان دادن این امر کە "داعش ما را هدف قرار دادە است" و برای درک چنین تصوری حملە مذکور در شب گذشتە استانبول (٣١ دسامبر٢٠١٦ ) صورت گرفتە است. آنها [رژیم حاکم بر ترکیە] ظالم هستند و برای تداوم اقتدار خود از ریختن خون بیگناهان و شهروندان هیچ ابایی ندارند."

کاراییلان در ادامە سخنان خود افزود:" اگر اردوغان و آ.ک.پ مایل بە آرامش جامعە بودند تلاشهای رهبر آپو را برای چارەیابی مسئلە کرد رد نمی‌کردند. امروز هم ترکیە وضعیت جداگانەای داشت. وضعیت جاری نشانە همکاری دولت ترکیە با داعش است. از قرار معلوم توافق مابین داعش و ترکیە تا روستای اقتریە حومە باب بودە است. زیرا داعش بدون هیچ مقاومتی جرابلس و دابق و مناطق حومە آنها را بە ارتش ترکیە واگذار کرد. اما ترکیە خواهان پیشروی بود. بنابراین داعش در مقابل آنها ایستاد و با آنان جنگید. اگر چە داعش در ترکیە حملاتی را صورت دادە است اما این حملات بە شهروندان ما [کردها] و جنبش ما و برعلیە شهروندان خارجی بودە است. بە عنوان مثال چندی پیش بر علیە شهروندان آلمان و یهودیان ساکن در ترکیە دست بە حملە زد. در حملە اخیر هم  شهروندان خارجی و اتباع دیگر کشورها هدف قرار گرفتەاند. این یک برنامە از پیش تدارک دیدە شدە است. هدف آشکارا کسب متحد برای اردوغان و رژیم حاکم است. مسئولان رژیم ترکیە برای قربانیان اشک تمساح می‌ریزند. آنها تظاهر می‌کنند. ما این ضایعە را بە آنان کە عزیزان خود را از دست دادەاند تسلیت می‌گوییم و این جنایت را بە شدت محکوم می‌کنیم."