صدها نفر از اهالی کوبانی برای حمایت از مخمور راهپیمایی کردند

اهالی کوبانی برای دفاع از مقاومت ساکنین کمپ شهید رستم جودی (مخمور)، یک راهپیمایی بزرگ انجام داده و به مقاومت ساکنان مخمور درود فرستادند.

برای حمایت از مقاومت ساکنان کمپ رستم جودی مخمور، با شعار "آنچه حکومت عراق در مخمور انجام میدهد، خلاف موازین انسانی و اخلاقی است" هزاران نفر از اهالی کوبانی همراه با مدیران ادارات و سازمانها، به خیابان آمدند. خلق در میدان آزادی تجمع کرده و بەسمت میدان ساعت راهپیمایی کردند.

خلق تصاویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و شعار "مرگ بر خیانتکار" را در دست داشتند.
پس از یک دقیقه سکوت بەنشانەی احترام، امینه بکر از طرف هیئت هماهنگی کنگرەی ستار در اقلیم فرات گفت: پس از نشست چهارجانبه دوباره میخواهند خلق کورد را نابود کنند. در سدەی گذشته، هدف اصلی نشست های مابین دولتهای اشغالگر، نابودکردن خلقهای آزادیخواه و مبارز و مقاوم بوده است. ساکنین مخمور در جنگ کوبانی از ما دفاع کردند و ما نیز با تمام توان از مقاومت آنها دفاع می‌کنیم.
این راهپیمایی با سردادن شعارهایی بەپایان رسید.