برگزاری مراسمی بە مناسبت هجدمین سالگرد تاسیس کنگره ستار

شورای هماهنگی کنگره ستار در هجدهمین سالگرد تاسیس خود اعلام نمود: هجدهمین سالگرد تاسیس کنگره ستار با شعار ژن،ژیان ،آزادی هر چە بیشتر شکوهمند شدە است.

 به مناسبت هجدهمین سالگرد تاسیس، شورای هماهنگی  کنگره ستاره،این شورا بیانیه ای منتشر کرد. کنگره ستاره با اشاره به اینکه در عصری که تنش در خاورمیانه رو به افزایش است، به عنوان یک تشکل زنان، کار خود را با سازماندهی زنان در همه زمینه ها انجام می دهند، گفت: در ایجاد آگاهی از وضعیت خود، آزادی و خودسازی و دفاع با تمام ابزارها و روش ها ما به موفقیت های بزرگی دست یافته ایم. همچنین موضع خود را در برابر انواع سیاست های حاکمان نشان دادیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: جایگاه زنان در سال ۲۰۲۲ با شعار ژن، ژیان، آزادی که در قیام روژهلات کوردستان و کل ایران با نام ژینا امینی و با رهبری زنان برجستە شدە است،  همچنان ادامە پیدا کردە و در نهایت به راهپیمایی آزادی زنان بدون وقفه تبدیل خواهد شد.

در سال ۲۰۲۲، مناطق و مردم شمال و شرق سوریه مقاومت بی نظیری در برابر حملات عظیم از خود نشان دادند. بدون شک هزینه های هنگفتی در نتیجه این حملات پرداخت شده است . در این روند قهرمانان و نمادهای مقاومت زنان، زنانی مانند شهید زینب ساروخان، دایه هوگر، ژیان تول هلدان، روژ خبرور، بارین، زیلان، بریوان، ناگیهان، دلال، سوسن، نوژیان، مزگین ...بە عنوان  انقلابیون پیشرو به شهادت رسیدند. در پاریس، سکینه جانسز، فیدان دوغان، لیلا شایلمز و اوین گویی، از جملە شهدای دیگر ما بودەاند کە از یاد و خاطرە تمام شهدای خود با ادای احترام بە آنان یاد می کنیم. مقاومت زنان  تا زمان استیفای حقوق طبیعی پایمال شدە  ادامه خواهد یافت.

در هجدهمین سالگرد تشکیل سازمانمان کنگره استار، با نگرش قوی تر، مطالباتی قوی تر و احساس دفاع از خود، پروژه امان را که هدف آن رهایی همه زنان از ظلم و ستم و ساختن جامعه ای مبتنی بر دموکراسی است، ادامه خواهیم داد.  این مقاومت تنها با اتحاد زنان در سراسر جهان و پیش برد سطح مبارزه امکان پذیر است. باز هم می گوییم که فلسفه ژن،ژیان، آزادی که به فرمول افسانه ای تبدیل شده است، راه حلی برای همه مشکلات زندگی خواهد آورد. به همین مناسبت، ما هجدهمین سالگرد تشکیل سازمان خود کنگره استار را جشن می گیریم.