تا زمانیکە یژاستار باقی بماند، دشمن نمیتواند بە اهداف خود دست پیدا کند

باتوفا چکدار، از فرماندهان یژاستار گفت: در مقابل حملات اشغالگرانە، نیروهای یژاستار بر اساس خط بریتان مقاومت کردە و در این بارە افزود: تا زمانیکە یژاستار باقی بماند، دشمن نمیتواند بە اهداف خود دست پیدا کند.

باتوفا چکدار، از فرماندهان یژاستار با گرامیداشت یاد و خاطرە شهید بریتان، یاد تمام شهدای اکتبر را گرامیداشتە و گفت: در سی و یکمین سال شهادت هوال بریتان مبارزە تاریخی ما باید بتواند شایستە مقاومتی باشد  کە او انجام دادە است. هوال بریتان، فرماندە بزرگ ما در مقابل خیانت پارت دمکرات کوردستان و اشغالگری دولت ترک مقاومت کرد و در مقابل امروزە صدها جوان کورد مانند میلیتانهای آپویی در مقابل حملات وحشیانە دولت ترک بر اساس حص مبارزە بریتان، برخودانی بزرگ را بە پیش می برند.

جهان با شگفتی بە برخودانی کە میلیتانهای پ.ک.ک/پاژک در مقابل تکنولوژی و بمباران شیمیایی نیروهای ناتو و توطئەگران انجام میدهند، می نگرد. زیرا چنین نمونەهایی در هیچ جای تاریخ بشر مشاهدە نشدە است. این برخودان میراث بجا ماندە از بریتان، زیلان، مظلوم، سارا، کمال، خیری و فرهادهاست.

در ٢٥ اکتبر ٢٠٢٢ بە عنوان نیروی یژاستار ما وارد سی امین سال تاسیس ارتش زنان شدیم کە بر اساس خط بریتان تاسیس شدە است. طی سالهای اخیر برخودانی بزرگ شکل گرفتە است. با پیشاهنگی نیروهای یژاستار سال ٢٠٢٠ در هفتانین، در سالهای ٢٠٢١-٢٠٢٢ در زاپ و اواشین و متینا برخودانی بی نظیر شکل گرفت.

البتە نیروهای یژاستار در این راە  از تلاشها و تجربە سالیان درازی برخوردار هستند کە بە یمن فداکاری و هزینەهای ٢٩ سالە بریتان، عظیمە، زلال، سارا، بسی، چیچک، گلبهار، نودا، برچم، روژین، دلال. زیلان، میدیا، تیکوشین ونوژیان و دلژین ها بە دست آمدە است. ارتش ما زنان، در هر چهار بخش کوردستان در مقابل اشغالگران با ارادەای بزرگ مقاومت می کند.

هزاران مبارز در مقابل حملات اشغالگرانە دولت ترک مبارزە می کنند

باتوفا چکدار در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشارە بە حملات اشغالگرانە دولت ترک گفت: امروز در کوردستان هزاران شروان با جسارت و عزم راسخ و ارادەای پولادین در مقابل دولت ترک مقاومت را بە پیش می برند. بدون شک تا زمانیکە نیروهای یژاستار وجود داشتە باشند، دشمنان کورد نمیتوانند بە اهداف خود برای نابودی نیروهای گریلا و پ.ک.ک دست پیدا کنند. نیروهای یژاستار غیر از ارادە، روح آزادیخواهی و عزم راسخ سلاح دیگری در اختیار ندارند. بە همین دلیل کوهها، سرزمین و خلقمان بە مبارزاتمان افتخار میکنند. هر زنی کە در جستجوی آزادی خود برآمدە است فریاد می زند کە افتخار میکنم کە در دورەای زندگی می کنم کە گریلاهای یژاستار مقاومت می کنند.

بدون تردید زنان کورد از تجربە ٣٠ سالە در سازماندهی برخوردار هستند، ما زنان سی سال پیش از تاسیس حزب دفاع کردیم و امروزە ما خواهان تاسیس سیستم کنفدرال شدەایم. ما بە پیشاهنگانی تبدیل شدەایم کە فرهنگ آزادی و ذهنیتی را کە ساراها و بریتانها آفریدەاند، تداوم می بخشیم. زیرا ماروزە در هر چهار بخش کوردستان و خارج از آن، در مقابل فاشیسم مبارزە زنان با پیشاهنگی گریلاهای زنان ادامە یافتە است. فرهنگ برخودان گریلاهای زن، بە خط مشی فرهنگ مبارزە زنان علیە ظلم تبدیل شدە است.

ما مدیون رهبریمان هستیم

باتوفا چکدار در خاتمە سخنان خود در رابطە با برخودان شهید اویندار سخن گفت: مانند فرماندە جوان تندورک، هوال اویندار هموارە خاطر نشان کردە بود کە این سرزمین اشغال شدە است. ما بە عنوان نیروهای یژاستار، با درک تداوم شکنجە و تحملی انزوا بر رهبریمان، خود را مسئول مبارزە و تعهد در مقابل سرزمین و خلقمان میدانیم. روحیە انتقامگیری ما در مقابل اشغالگران سرزمینمان توسعە پیدا خواهد کرد. زیرا سرزمینمان هویت ماست. ما خاک، ارزش و شان و جایگاهمان را با تمام موجودیتمان  حفظ کردە و دستیابی بە پیروزی را حتمی خواهیم کرد.

وظیفە ما آزادی جسمی رهبر آپو است، زیرا رهبری ما سالها  برای آزادی زنان  مبارزە کردە است. بە همین دلیل است کە ما زنان بیش از همە مدیون رهبریمان هستیم.