ارتش عراق سعی کرد به جوانان مخمور حمله کند

صبح امروز ارتش عراق در مکان‌های حساس کمپ مخمور شروع به تحرک کرده و نظامیانش را مستقر نمود. ساکنین کمپ در مقابل آنها ایستاده و مقاومت کردند. در چندجایی ارتش عراق خواست به جوانان حمله کند.

ارتش عراق از صبح امروز در نقاط حساس کمپ پناهندگان شهید رستم جودی مخمور شروع به محاصره‌ی کمپ کرده است.

درنتیجه ساکنین کمپ مانع از آنها شدند و اجازه ندادند در آن نقاط مستقر شده و کمپ را محاصره نمایند.

در تصاویر دیده می‌شود که ارتش عراق سعی دارد نظامیانش را در نقاط استراتژیک مستقر کند.

نظامیان تلاش می‌کنند به جوانان ساکن کمپ که مانع آنها شده‌اند؛ حمله کنند.