در دِهِه مزدوران جنگل‌ها را غارت می‌کنند

در منطقه دِهِه واقع در سِرت، دولت ترکیه بدست مزدورانش منطقه جنگلی هَرَکول را غارت می‌کند.

مناطق بَستا، جودی و گابار در شرنخ در چارچوب سیاست‌های غارتگری نظامی، خسارتی سنگین را متحمل شده بودند. اینبار نیز در منطقه سِرت همان قتل‌عام اکولوژیکی انجام شد. 

در منطقه دِهِه، در دامنه منطقه کوهستانی هَرَکول،‌ مزدوران درختان بسیاری را قطع نمودند. درختان قطع شده را به وسیله کامیون‌ها به مناطق مختلفی فرستادند.