تاثیر گرمایش زمین بر انتخابات پارلمان اروپا 

با توجه به نظرسنجیهای اخیر در آلمان، حزب سبز آلمان به ۲۷ درصد آرا دست یافته است. برخی از کارشناسان، افزایش آرای احزاب سبز را به افزایش فزایندەی گرمایش زمین مربوط دانسته و این وضعیت را موقت اعلام کردند. 

  در انتخابات پارلمان اروپا در آلمان آرای احزاب  ( حزب اتحادیە دمکرات مسیحی - CDU) و (حزب سوسیال دمکرات آلمان - SPD)  کاهش داشته است. 

  در این انتخابات آرای حزب سبز افزایشی چشمگیر داشته و در رده دوم نتایج جای گرفت. با توجه به نظر سنجی منتشر شده در روزنامەی بیلد، حزب سبز و CDU  ۲۷ درصد آرا و حزب سوسیال دمکرات و حزب راست افراطی (AfD)۱۲ درصد آرا را کسب کردهاند. 

  پرفسور اوه ژون در مصاحبه با روزنامەی بیلد اظهار داشت، رای دهندگان به دنبال انتخابهای متفاوتی هستند و در نتیجەی گرمایش فزایندەی کشور به احزاب سبز رای میدهند. 

  ناظران سیاسی معتقد هستند افزایش آرای حزب سبز موقت بوده و به افزایش آرای حزب سوسیال دمکرات در سال ۲۰۱۷ اشاره  کردند که بمدت دو هفته آرای حزب سوسیال دمکرات بالای ۳۰ درصد بود.