برای آزادی عبدالله اوجالان خیمه‌ای برپا گردید

برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در شهر آرائو سوئیس، خیمه‌ای برپا شد.

در چارچوب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل سیاسی برای مسئله‌ی کورد»، در شهر آرائو سوئیس، خیمه‌ای برپا شد.

این کارزار با پیشگامی انجمن زنان و جنبش‌های زنان در سوئیس، با برپایی خیمه‌هایی برای آگاهی بخشی در مراکز شهرها، نشست خلق، راهپیمایی مرکزی و منطقه‌ای، همچنین نشست با احزاب سیاسی، سازمان‌های مدنی و نهادهای مطبوعاتی ‌و ارائه‌ی فایل‌ها ادامه دارد.

روز ۱۵ نوامبر اعضای انجمن زنان روژبین در شهر آرائو از بسیاری از سازمان‌ها بازدید به عمل آوردند و نشست‌هایی برگزار نمود. اعضای این انجمن پرونده را به افرادی که با آن‌ها نشست داشتند تقدیم کردند و با اشاره به سطح انزوا، از آن‌ها خواستند نسبت به این موضوع حساسیت برخورد نمایند.

روز پنج‌شنبه، ۱۶ نوامبر مسئولین کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل سیاسی برای مسئله‌ی کورد»، در مرکز شهر آرائو سوئیس، خیمه‌ای اطلاع رسانی برپا کردند و علیه انزوا اعتراض کردند و ‌در رابطه با انزوا به خلق سوئیس آگاهی ‌و اطلاعاتی ارائه دادند.

جنبش جوانان انقلابی (ت‌ج‌ش) و زنان جوان مبارز (تیکوژن) و انجمن زنان روژبین در طول روز به پخش و توزیع تراکت پرداختند.