در جنوب فرانسه برای آزادی رهبر خلق کورد راهپیمایی آغاز شد

در جنوب فرانسه برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، راهپیمایی ۳ روزه آغاز شد.

در جنوب فرانسه راهپیمایی ۳ روزەای برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله آغاز شد.

در بیانیه‌ی آغازین این این راهپیمایی گفته شد: «از طریق مقاومت، بار دیگر آزادی جسمانی رهبرمان را به دست خواهیم آورد. به این راهپیمایی که برای رهبر آپو آغاز شده است درود می‌فرستیم. امید موفقیت برای مقاومت کنندگان داریم.»

قرار است این راهپیمایی به طول ۱۵ کیلومتر برگزار شود، روز اول این راهپیمایی امروز در مقابل شهرداری مرکزی ماریگنان به پایان خواهد رسید.