جشن نوروز در دراگینیان برگزار شد

در شهر دراگینیان فرانسه، جشن نوروز با پیشاهنگی جنبش‌های جوانان انقلابی ت‌ج‌ش و تِکوژن با شور و شوق برگزار شد.

در شهر دراگینیان، کوردها با شور و شوق فراوان نوروز را در کنار دوستان خود جشن گرفتند.

حدود ۲۰۰۰ نفر در این جشن شرکت کردند.

هنرمندان پینار آیدینلار، عمر شریفی و کاوه ارومیه روی صحنه حاضر شدند و هنر خود را اجرا کردند.

در این جشن شعارهای «زنده باد رهبر آپو» و «بدون رهبری زندگی ممکن نیست» سر داده شد.

این جشن با رقص پایان یافت.