مجلس کورسیکا "خودمختاری در داخل جمهوری" را پذیرفت

پیشنهادی که کورسیکا در قانون اساسی "در داخل جمهوری استاتوی خودمختاری" را بدست آورد، از طرف مجلس کورسیکا با اکثریت آرا قبول شد.

مکتوب قانون اساسی که برای کورسیکا اجازه "در داخل جمهوری استاتوی خودمختاری" می‌داد، غروب چهارشنبه از طرف مجلس کورسیکا با اکثریت آرا پذیرفته شد.

وزیر امور داخلی فرانسه، جرالد دارمانین و ۸ نماینده که در کورسیکا جهت‌های جدا را نمایندگی می‌کنند، در میانه ماه مارس بر اساس این متن با یکدیگر سازش کرده و به توافق رسیدند.

پس از گفتگوها و قبل از رای‌گیری ریاست طرفدار خودمختاری در مجلس مدیران کورسیکا، گیلس سیمونی گفت: «این یک لحظه بسیار قدرتمند دمکراسی است.»

جرالد دارمانین، گیلس سیمونی را فراخوانده بود و گفته بود: «از خانواده خودمختاری خواه و ملی‌خواه کورسیکا بیشتر لازم است در داخل مجلس محلی سازش و توافقی وسیع ایجاد شود.»