متهم کشتار پاریس جهت انجام دادگاهی روانەی زندان شد

دادستان عمومی پاریس به بهانەی وضعیت روانی نامناسب ویلیام. ام دستور به آزادی او داده بود، اما به اتهام «حملەی نژادپرستی، کشتن با ذهنیت نژادپرستی، سعی بر کشتن عمدی و تهیەی اسلحەی بدون مجوز» دستور به بازداشتش صادر شد.

ویلیام.ام قاتل در 23 ماه دسامبر به کانون فرهنگ و هنر کورد احمد کایا در محلەی سنت دنیس استراسبورگ پاریس حمله کرد و امینه کارا (اوین گویی) عضو شورای رهبری ک.ج.ک، میر پرور عضو جنبش فرهنگی (محمد شیرین آیدن) و عبدالرحمان قزل را ترور نمود.

مجرم ویلیام.ام به دادگاە برده شد و در آنجا جرم «قتل برنامەریزی شده، حملەی نژادی، قتل با هدف نژادپرستانه، سعی در کشتن عمدی و تهیەی اسلحەی بدون مجوز» حکم زندان برایش صادر شد.

یک پرونده علیه دادستان عمومی و قاتل به جریان می‌افتد

زمانی که قاتل تازه دستگیر شدە بود، به جرم «ترور، سعی بر انجام ترور، خشونت مسلحانەی عمدی و زیرپا نهادن قوانین مربوط به حمل سلاح» مورد بازجویی قرار گرفت.

جامعه‌ی دموکراتیک کورد در فرانسه و دیوید اندیک وکیل مدافع خانوادەهای مقتولین امینه کارا، عبدالرحمان قزل  و میر پرور علیه اتهامات مطروحه اعتراض کردند و اعلام نمودند مسئله سیاسی است و آنها قبول نمی‌کنند که دادگاه آن را مانند یک مسئلەی شخصی و عادی قلمداد کند.

جامعەی دموکراتیک کورد در فرانسه (ج.د.ک فرانسه) و خانوادەی میر پرور علیه قاتل و دادستان عمومی پاریس شکایت کردند، زیرا دادستان عمومی از یک طرف گفته بود که کشتار با رویکرد نژادپرستانه انجام شده است و از طرف دیگر فرمان دستگیری قاتل را لغو کردە و تلاش نمودە بود بعد سیاسی و تروریستی مسئله را پنهان کند.

خانوادەی امینه کارا و عبدالرحمان قزل بواسطه‌ی وکلایشان علیه دادستان عمومی پاریس شکایت کرده و اعلام نمودند، شکایت‌شان بەاین دلیل است که جرم قاتل یک جرم عادی نیست، بلکه یک جرم سیاسی است و می خواهند دادگاه در این زمینه او را دادگاهی کند و همچنین از دادستان عمومی بەدلیل فرمان به آزادی قاتل دادخواهی نماید.

در این راستا دادگاه فرمان زندان و تحقیق را برای قاتل صادر نمود.

طبق اطلاعات موجود، امروز خانوادەی مقتولین جهت شناسایی اجساد به پزشکی قانونی و دادگاه مراجعه می‌کنند.